Венедіктов Сергій Валентинович

д.ю.н. професор кафедри трудового права та права соціального забезпечення

Комунікаційна компетентність: Належні комунікаційні навички отримав під час наукової, викладацької та практичної діяльності

Інші професійні навички: Неодноразово виступав національним консультантом Міжнародної організації праці та ООН-Жінки. Приймав участь у розробленні проектів нормативно-правових актів

Області професійних інтересів: Правове регулювання трудових відносин в Україні, порівняльне та міжнародне трудове право

Навчальні дисципліни, що викладаються у 2020/2021 навчальному році

Трудове право, 4 курс, рівень освіти – бакалавр

Теоретичні проблеми цивільного та трудового права, 2 курс, рівень освіти – магістр

Досвід наукової та науково-педагогічної роботи

 • з 01.09.2013 - професор Кафедри трудового права та права соціального забезпечення Інституту права Київського національного університету імені Тараса Шевченка

 • з 01.09.2008 до 08.2013 - доцент Кафедри державно-правових дисциплін юридичного факультету Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна

 • з 2006 до 2008 - старший викладач/доцент Кафедри правового забезпечення господарської діяльності факультету економіки і підприємництва Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова

 • з 2002 до 2006 - науковий співробітник/старший науковий співробітник Харківського національного університету внутрішніх справ

Навчання та стажування

 • 2012 - захистив і отримав наукову ступінь доктора юридичних наук (спеціалізована вчена рада Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, спеціальність 12.00.05 – трудове право; право соціального забезпечення). Тема дисертації: Концептуальні засади правового регулювання трудових відносин в Україні

 • 2005 - захистив і отримав наукову ступінь кандидата юридичних наук (спеціалізована вчена рада Київського національного університету імені Тараса Шевченка, спеціальність 12.00.05 – трудове право; право соціального забезпечення). Тема дисертації: Матеріальне та моральне стимулювання ефективної професійної діяльності працівників органів внутрішніх справ України: теоретичний аспект

Іноземна мова

Російська мова С2

Німецька мова C1

публікації та конференції

 1. Реалізація норм трудового права: проблеми теорії та практики: монографія / Я. В. Сімутіна, Г. А. Трунова, Н. М. Хуторян, М. М. Шумило та ін.; за ред. Я. В. Сімутіної. Київ: «Видавництво Людмила», 2020. 276 с. (у співавторстві).

 2. Венедіктов С.В. Трудове право Сполучених Штатів Америки : монографія. Київ : Ніка-Центр, 2018. 168 с.

 3. Венедіктов С.В. Правове регулювання праці у Великобританії: прогресивний досвід і перспективи для України: монографія. Київ : Ніка-Центр, 2017. 174 с.

 4. Венедіктов С.В., Спіцина Г.О. Трудове право в державах Європи: підручник. Київ : Ніка-Центр, 2017. 184 с. (у співавторстві).

 5. Кваліфікаційний (адвокатський) іспит : навч. посібник для осіб, які виявили бажання стати адвокатом : у 17 кн. / за наук. Ред. О.Д. Святоцького [та ін.]. Київ : Ін Юре, 2017. Кн. 10 : Законодавство про працю / М.М. Шумило, С.В. Венедіктов, Я.В. Сімутіна [та ін.]. 2017. 152 с. (у співавторстві).

 6. Венедіктов С.В. Правове регулювання трудових відносин: вітчизняний та зарубіжний досвід. Київ: Алерта, 2012. 368 с.

 7. Венедіктов С.В. Теоретико-правові засади сучасної концепції трудового правовідношення в Україні: монографія. Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2011. 224 с.