Вавженчук Сергій Ярославович

д.ю.н., професор,

професор кафедри трудового права та права соціального забезпечення

Рідна мова: Українська


Комунікаційна компетентність: навички комунікації здобуті під час юридичної експертної, консалтингової діяльності, участі у законопроектній роботі, наукових заходах, судових процесах.


Організаційно-управлінська компетентність: здійснював керівництво науковим проектами від 10 осіб і більше, організатор та учасник численних конференцій в Україні та за кордоном. Здійснював керівництво юридичними департаментами, юридичними відділами.


Інші професійні навички: Обізнаний із формуванням судової практики, наукових позицій, законотворчою та експетною роботою під час здійснення діяльності у науково-консультативній раді Верховного Суду України, Науково-консультативній раді Конституційного Суду України, кадровій комісії Генеральної прокуратури України, робочій групі при Уповноваженому Верховної Ради України з прав людини.


Області професійних інтересів: • Механізм захисту трудових прав • Охоронні трудові правовідносини • Проблеми захисту суб’єктивних прав осіб у приватному праві. • Регулювання договірних відносин у приватному праві. • Проблеми обігу цінних паперів

Навчальні дисципліни у викладанні яких брав участь

 • 2021/22 навчальний рік, 4 курс бакалаври, Трудове право

 • 2021/22 навчальний рік, 2 рік магістри, Теоретичні проблеми цивільного та трудового права

 • 2021/22 навчальний рік, 2 рік магістри, Охорона та захист трудових прав працівників

 • 2021/22 навчальний рік, 4 курс бакалаври, Захист трудових прав у бізнесі

Досвід наукової та науково-педагогічної роботи

 • з 2014 - професор кафедри трудового права та права соціального забезпечення юридичного факультету Київського національного університету ім. Тараса Шевченка.

 • з 2009 до 2014 - доцент кафедри цивільного та трудового права юридичного факультету Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана.

 • з 2006 до 2009 - старший викладач, в подальшому доцент кафедри цивільного права і процесу Інституту повітряного і космічного права та масових комунікацій Національного авіаційного університету.

Навчання та стажування

 • 2019 р. - брав участь у стажуванні, читав лекції на факультеті права та адміністрації Варшавського університету (Польща)

 • 2014 р. - Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук на тему: «Проблеми захисту та охорони конституційних трудових прав працівників в умовах ринкової економіки».

 • 2008 р. - Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого. Захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему: «Конституційні основи розвитку виконавчої влади в Україні».

 • з 2007 р. до 2008 р. - Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Здобув вищу освіту на факультеті міжнародного права за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр» за спеціальністю «Міжнародне право». Спеціалізація «Міжнародне приватне право».

 • з 2005 р. до 2007 р. - Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Здобув другу вищу освіту на факультеті міжнародного права за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст» за кваліфікацією «юрист міжнародник». Спеціалізація «Міжнародне приватне право».

 • з 1998 р. до 2004 р. - Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Закінчив з відзнакою денне відділення юридичного факультету та здобув освітньо-кваліфікаційний рівень магістра за спеціальністю «Правознавство».

Іноземна мова

Англійська мова В2

Додаткова інформація

 • Лауреат Премії імені Ярослава Мудрого Національної академії правових наук України, Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого».

 • Лауреат Всеукраїнського конкурсу "Молодий правник року" Міністерства юстиції України, Координаційної ради молодих юристів України при Міністерстві юстиції України.

 • Вчений секретар Науково-консультативної ради Конституційного Суду України, член Науково-консультативної ради при Верховному Суді України, член кадрової комісії Генеральної прокуратури України, член Національної асоціації адвокатів України, член Комітету законотворчих ініціатив з питань адвокатської діяльності Національної асоціації адвокатів України, член Проектного офісу реформ Державної служби зайнятості України, експерт громадської ради при Міністерстві соціальної політики України, член робочої групи при Уповноваженому Верховної Ради України з прав людини, вчений секретар Координаційного бюро з трудового права відділення цивільно-правових наук Національної академії правових наук України.

 • У Київському національному університеті ім. Тараса Шевченка член спеціалізованої вченої ради з правом проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) юридичних наук. Здійснює наукове керівництво здобувачами наукового ступеня кандидата наук (PhD). Під керівництвом С.Я. Вавженчука захищено 7 кандидатських дисертацій, PhD (спеціальність 081 "Право").

 • Член редакційної колегії науково-практичних юридичних журналів: "Підприємництво, господарство і право", «Публічне право», "Соціальне право".

 • За результативну діяльність відзначений грамотами, дипломами, подяками: грамота Верховної Ради України, подяка Генерального прокурора України, подяка Національної асоціації адвокатів України, Грамота ректора Національного авіаційного університету, подяка Юридичного інституту Національного авіаційного університету, подяка юридичного факультету Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана.

публікації та конференції

Автор та співавтор понад 250 наукових та навчально-методичних праць юридичного спрямування опублікованих як в Україні так і за кордоном. Серед основних одноособові: навч. посіб. та практикуми: «Договірне право» (2011), «Правове регулювання фондового ринку» (2013), монографії «Система захисту і охорони конституційних трудових прав працівників» (2013), «Конституційні основи розвитку виконавчої влади в Україні» (2011), підручник «Охорона та захист трудових прав працівників» (2016, 2018, 2021).

 1. Публікація - Вавженчук С.Я. Охорона та захист трудових прав працівників: підручник. – Х. : Право, 2021. – 592 с.

 2. Публікація - Vavzhenchuk S. Ya. Local governments and preventive protection of labor rights // Social and ecological security through the prism of urbanism: collective monograph / Edited by Academician of the National Academy of Legal Sciences of Ukraine, D. of Law, Prof., M. I. Inshyn, D. of Law, Ya. Ya. Melnyk. Institute of Law of KNU n.a. T. Shevchenko, Publisher: European institute of further education, Podhajska, 2020. P. 278 – 287.

 3. Публікація - Вавженчук С.Я. Терміни. Захист соціальних прав. Велика українська юридична енциклопедія. Київ: «Вид. Людмила», 2020: Право соціального забезпечення / редкол.: М. І. Іншин (голова), О. М. Ярошенко (заст. голови), Н.М. Хуторян, Г.І. Чанишева, Н.М. Вапнярчук, 2020, С. 262-264.

 4. Публікація - Вавженчук С.Я. Бурило Ю.П., Процишен М.В. Правове забезпечення цифрової економіки: навч. посібник. За заг. ред. докт. юрид. наук, проф., академіка НАПрН України О. Д. Крупчана. К.: НДІ приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України, 2019. – 302 с.

 5. Публікація - Вавженчук С.Я. Правова природа договору з урахуванням досвіду провідних держав ЄС / Угода про асоціацію України з ЄС як основа розвитку її національного законодавства./ Адаптація національного законодавства відповідно до Угоди про асоціацію з Європейським Союзом. Наук. монографія за ред. О.В. Кузьменко – К.: Вид. центр «Кафедра», 2019. – С. 497- 508

 6. Публікація - Вавженчук С.Я. Терміни. Велика українська юридична енциклопедія : у 20 т. – Харків : Право, 2016. – Т.11. Трудове право. / редкол.: С. М. Прилипко (голова), М. І. Іншин (заст. голови), О. М. Ярошенко, Н.М. Хуторян, Г.І. Чанишева, С.Я. Вавженчук; Нац. акад. прав. наук України ; Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – 2018. – 776 с.

 7. Публікація - Вавженчук С.Я. Особливості механізму охорони і захисту основних соціальних прав людини в умовах взаємодії громадянського суспільства та держави / Громадянське суспільство в Україні: сучасний стан, виклики, стратегія модернізації: монографія: У 2 т./ за заг. ред. Ю.С. Шемшученка, О.В. Скрипнюка / Т.1: Загально-теоретичні та конституційно-правові аспекти розвитку громадянського суспільства в Україні. – Київ: Юридична думка, 2018. – 676 с. (С. 364 - 417.)

 8. Публікація - Вавженчук С.Я. Правова охорона та захист трудових прав працівників (Розділ 13) /Трудове право України : підручник /за ред. М.І. Іншина В.Л. Костюка– Київ : Юрінком Інтер, 2017. – 600 с. (С. 427 – 485).

 9. Публікація - Вавженчук С.Я. Аутсорсинг та аутстаффінг: трудо-правовий нарис // Актуальні проблеми соціального права в Україні: збірник наукових праць / за ред. М.І. Іншина, В.І. Щербини, С.Я. Вавженчука; від.ред. І.С. Сахарук - Харків: Юрайт, 2017. – С. 131 -142 (282 с.)

 10. Публікація - Вавженчук С.Я. Проблеми юридичної техніки як фактору ефективності охорони трудових прав // Методологія в праві : монографія / І. Безклубий, І. Гриценко, М. Козюбра та ін.; за заг. ред. І. Безклубого. - К.: Грамота, 2017 - 658 с. (Розділ 3, гл. 5, 5.3. – С. 495 - 500).

 11. Публікація - Вавженчук С.Я. Субъекты охранительных трудовых правоотношений: методологические контроверзы // Теоретичні та практичні проблеми держави і права в Україні та країнах Європейського Союзу: Збірник наукових праць, присвяч. Пам’яті проф. В.П. Пастухова / за заг ред.М.І. Іншина; упорядники О.В. Тищенко, Л.С. Нецька, І.С. Сахарук. – К.ДП «Прінт Сервіс», 2017 - 536 с. (С. 95 - 100).

 12. Публікація - Вавженчук С.Я. Охорона та захист трудових прав працівників: підручник / С. Я. Вавженчук.– Х. : Право, 2016. – 560 с.

 13. Публікація - Вавженчук С.Я. Нормативно-правова дефініція «працівник»: компаративістський нарис // Актуальні проблеми соціального права. Випуск ІІ : Науково-практичний посібник [Збірник статей учасників всеукраїнських соціальних програм (заходів) ВГОІ «Інститут реабілітації та соціальних технологій» у 2015 р.] / За загальною редакцією М. І. Іншина, В. Л. Костюка, В. П. Мельника. – К. : ПВГОІ «ІР СТ Україна», 2016. – С. 21 – 23. (220 с.)

 14. Публікація - Вавженчук С.Я Логічні межі понять заходів процесуального примусу та юридичної відповідальності в цивільному процесі (Розд. 1, гл.1, 1.4) // Відповідальність у приватному праві: монографія / [І. Безклубий, Н. Кузнєцова, Р. Майданик та ін.]; за заг. ред. І. Безклубого. – К.: Грамота, 2014. – 416 с. – (Серія про українське право).. (С. 31 – 39).

 15. Публікація - Вавженчук С.Я. Заходи процесуального примусу // Цивільне процесуальне право. підручник. / [І.С. Ярошенко, І.О. Ізарова, О.М. Єфімов та ін.]; за заг. ред. І.С. Ярошенко. – К.: КНЕУ, 2014. – 519 [1]с. (С. 186 – 194). З грифом МОН.

 16. Публікація - Вавженчук С.Я. Правове регулювання фондового ринку: навч. посіб. / С.Я. Вавженчук – Ніжин: ТОВ «Видавництво «Аспект-Поліграф», 2013. – 582 [2] с. З грифом МОН

 17. Публікація - Вавженчук С.Я. Правове регулювання фондового ринку. Практикум : навч. посіб. / С.Я. Вавженчук – Ніжин: ТОВ «Видавництво «Аспект-Поліграф», 2013. – 245, [3]с. З грифом МОН

 18. Публікація - Вавженчук С.Я. Система захисту і охорони конституційних трудових прав працівників : монографія / С. Я. Вавженчук. – Харків: Диса плюс, 2013. – 510 с.

 19. Публікація - Вавженчук С.Я. Бурило Ю. П. Інформаційне право [Електронний ресурс] : навч. посіб / Ю. П. Бурило, С. Я. Вавженчук ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – К. : КНЕУ, 2012. – 568, [8] с.

 20. Публікація - Вавженчук С.Я. Cутність та значення професійної підготовки персоналу ОВС // Теорія та практика правоохоронної діяльності органів внутрішніх справ України: Навчальний посібник / За заг. ред. д-ра юрид. наук, проф. М.І. Іншина, д-ра юрид. наук, проф., чл.-кор. НАПрН України В.І. Олефіра. – К.: «Хай-Тек Прес», 2012. – С. 352–365 (1192 с.). З грифом МОН.

 21. Публікація - Вавженчук С.Я. Пункт 35. Розділ 3 Присвоєння зниження та позбавлення спеціальних звань // Положення про проходження служби рядовим та начальницьким складом органів внутрішніх справ: Науково-практичний коментар / За заг. ред. д-ра юрид. наук проф. М.І. Іншина. – Харків: Ніка Нова, 2011. – С. 176–180. (304 с.). З грифом МОН.

 22. Публікація - Вавженчук С.Я. Іваненко О.А. Дистанційний навчально-методичний комплекс «Сімейне право України» / С.Я. Вавженчук, О.А. Іваненко – К.: КНЕУ, 2011. – 427 с. // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://do.kneu.kiev.ua/webct/public/show_courses.pl?1276688036 (ISBN 978-966-483-474-9).

 23. Публікація - Вавженчук С.Я. Дистанційний навчально-методичний комплекс «Правове регулювання фондового ринку». / С.Я. Вавженчук – К.: КНЕУ, 2011. – 355 с. // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: do.kneu.kiev.ua/webct/public/show_courses.pl?1276688036 (ISBN 978-966-483-447-3)

 24. Публікація - Вавженчук С.Я. Правове регулювання орендних і лізингових відносин. Правові засади здійснення енергопостачання. Правове регулювання підрядних відносин у господарській діяльності. // Господарське право: підручник : у 2 ч. – Ч. 2 / [В.Ф. Опришка, Н.С. Хатнюк, Н.А. Фукс та ін.]; за заг. ред. В.Ф. Опришка, Н.С. Хатнюк. – К.: КНЕУ, 2011. – 501, [3] с. (С. 157–173; 202–208; 375–394) –З грифом МОН

 25. Публікація - Вавженчук С.Я. Договірне право: Практикум: навч.-метод. посіб. / С.Я. Вавженчук. – К.: КНЕУ, 2011. – 180, [4] с.

 26. Публікація - Вавженчук С.Я. Договірне право: Навч. посіб. / С.Я. Вавженчук. – К.: КНЕУ, 2011. – 584,[8]с. З грифом МОН

 27. Публікація - Вавженчук С.Я. Конституційні основи розвитку виконавчої влади в Україні: Монографія. – К.: Атіка, 2011. – 216 с.

 28. Публікація - Вавженчук С.Я. Основний та попередній договір. Публічне право. 2022. – № 1. – С. 100-108.

 29. Публікація - Inshin M.,Vavzhenchuk S., Moskalenko K. Protection of labour rights by trade unions in post-soviet countries: tendencies in the exercisement of rights // Вісник Національної академії правових наук. –Т. 28 - №2. – 2021 – С 222-233.

 30. Публікація - Вавженчук С.Я. До питання класифікації договорів на односторонні та взаємні, відплатні й безвідплатні // Підприємництво, господарство і право. – 2021. – № 6. – С. 5 -10.

 31. Публікація - Вавженчук С.Я. Визнання угод недійсними в трудовому праві України. Частина 1. // Підприємництво, господарство і право. – 2021. – № 2. – С. 69-74.

 32. Публікація - Вавженчук С.Я. Поновлення на роботі в разі незаконного звільнення або переведення як захід захисту трудових прав. Частина 2 // Підприємництво, господарство і право. – 2021. – № 1. – С. 88-92.

 33. Публікація - Вавженчук С.Я. Поновлення на роботі в разі незаконного звільнення або переведення як захід захисту трудових прав. Частина 1 // Підприємництво, господарство і право. – 2020. – № 11. – С. 61-65.

 34. Публікація - Вавженчук С.Я. До питання класифікації договорів на консенсуальні та реальні договори ч. 2 // Підприємництво, господарство і право. – 2020. – № 10. – С. 11-15.

 35. Публікація - Вавженчук С.Я. Трудова охороноздатність як складова трудової правосуб’єктності // Підприємництво, господарство і право. – 2020. – № 7. – С. 115 – 120.

 36. Публікація - Вавженчук С.Я. До питання класифікації договорів на консенсуальні та реальні договори. // Проблеми законності. – 2020. - № 1. – С. 45-51.

 37. Публікація - Вавженчук С.Я. Вєршинін Д. Види і критерії дійсності угод про неконкуренцію // Підприємництво, господарство і право. – 2020. – № 1. – С. 65-70.

 38. Публікація - Вавженчук С.Я. Сутність та способи класифікації договорів // Проблеми законності. – 2019. – № 4. – С. 58-65.

 39. Публікація - Vavzhenchuk S.,Y, Fisun K.A., Tkachenko Yu.V., Cherkashina M.V. Financial and Legal evaluation of the consistency of individual preferences asked in the form of choice functions // Financial and credit activity: problems of theory and practice. – 2019. – № 3 – P. 293 - 304. Web of Science

 40. Публікація - Вавженчук С.Я. Правова доктрина дотримання трудових прав // Вісник Національної академії правових наук України. 2019. – № 2. – С. 109-117.

 41. Публікація - Вавженчук С.Я. Укладення договору про публічні закупівлі: динаміка законодавства та проблеми правозастосування // Підприємництво, господарство і право. – 2019. – № 6. – С._6-11.

 42. Публікація - Вавженчук С.Я. Деякі ознаки договору як юридичного факту та договору-правовідношення // Підприємництво, господарство і право. – 2019. – № 5. – С. 6-11.

 43. Публікація - Вавженчук С.Я. Мидель А. Деякі проблеми розуміння відкладальних та скасувальних умов трудового договору // Підприємництво, господарство і право. – 2019. – № 1. – С. 61 – 65.

 44. Публікація - Вавженчук С.Я. Мидель А. Трудовий договір з умовою про початок роботи в майбутньому // Підприємництво, господарство і право. – 2018. – № 9. – С. 75-79.

 45. Публікація - Вавженчук С.Я. Дотримання трудових прав працівників: елоквенція судової практики України // Публічне право. – № 2. – 2018. – С. 35-40.

 46. Публікація - Вавженчук С.Я. Аутсорсинг та аутстаффінг : ескіз проблеми правового регулювання // Публічне право. – № 1. – 2017. – С. 175 - 183. (фахове )

 47. Публікація - Вавженчук С.Я. IPO: фактична реалізація в теоретичному та нормативно-правовому вакуумі // Вісник господарського судочинства. – № 5-6. – 2016.– С.67 - 70. (не фахове).

 48. Публікація - Вавженчук С.Я. Право на захист трудових прав як самостійне суб’єктивне трудове право // Адміністративне право і процес. – № 2. – 2016. – С. 119-126. (фахове )

 49. Публікація - Вавженчук С.Я. Суб’єктивний охоронний обов’язок як елемент складу охоронного трудового правовідношення // Публічне право. – № 3 (23). – 2016. – С. 178 – 184. (фахове )

 50. Публікація - Вавженчук С.Я. Секундарне охоронне трудове право // Право України. – № 8. – 2016. – С. 133 – 139.(фахове )

 51. Публікація - Вавженчук С.Я. Право на превентивну охорону трудових прав як суб’єктивне право // Підприємництво, господарство і право. – 2016. – № 9. – С. 56 – 60. (фахове)

 52. Публікація - Вавженчук С.Я. Зміст охоронних трудових правовідносин: асиметрії правового розуміння // Підприємництво, господарство і право. – 2016. – № 8. – С. 68 – 72. (фахове)

 53. Публікація - Вавженчук С.Я. Трудова правосуб’єктність: антиномії праворозуміння // Підприємництво, господарство і право. – 2016. – № 6. – С. 79 – 83. (фахове)

 54. Публікація - Вавженчук С.Я. Правовий статус працівника як суб’єкта охоронних трудових правовідносин // Підприємництво, господарство і право. – 2016. – № 7. – С. 55 – 59. (фахове)

 55. Публікація - Вавженчук С.Я Єдність та диференціація мір превентивної охорони, захисту трудових прав та мір трудо-правової відповідальності // Публічне право. – № 3 (19). – 2015. – С. 278 – 283. (фахове)

 56. Публікація - Вавженчук С.Я., Фулей Г.І. Проблеми цивільно-правового захисту прав шляхом вчинення виконавчого напису нотаріусом // Підприємництво, господарство і право. – 2015. – № 3 (231). – С. 3 – 6 (фахове)

 57. Публікація - Вавженчук С.Я. Договір у приватному праві: компаративістський нарис // Вісник господарського судочинства. – 2015. – № 2. – С. 126 – 131. (фахове)

 58. Публікація - Вавженчук С.Я. Сирота І.І. Проблема визначення позовної давності в цивільному праві України // Підприємництво, господарство і право. – 2015. – № 2 (230). – С. 3 – 6. (не фахове)

 59. Публікація - Вавженчук С.Я. Рябченко Т. Сутність сталійного часу за договором чартеру // Підприємництво, господарство і право. – 2015. – № 1 (229). – С. 18 – 21. (не фахове)

 60. Публікація - Вавженчук С.Я. Юридична техніка як запобіжник деформації охорони трудових прав у період нової кодифікації // Підприємництво, господарство і право. – 2014. – № 12 (228). – С. 8 – 12. (фахове)

 61. Публікація - Вавженчук С.Я. Об’єкт захисного трудового правовідношення: експериментальний анклав // Підприємництво, господарство і право. – 2014. – № 11 (227). – С. 26 – 29. (фахове)

 62. Публікація - Вавженчук С.Я. Рябченко Т. Проблеми класифікації коносамента: компаративістський нарис // Підприємництво, господарство і право. – 2014. – № 6 (222). – С. 3 – 5. (фахове)

 63. Публікація - Вавженчук С.Я. Бондаренко Б.О. Проблеми розуміння клірингу цінних паперів як правової категорії // Підприємництво, господарство і право. – 2014. – № 5 (221). – С. 29 – 32. (фахове)

 64. Публікація - Вавженчук С.Я. Інскрипції як об’єкти цивільних прав // Підприємництво, господарство і право. – 2014. – № 4 (220). – С. 12 –15. (фахове)

 65. Публікація - Вавженчук С.Я. Коносамент: концептуальні антиномії // Вісник господарського судочинства. – 2014. – № 3. – С. 104 – 108. (фахове)

 66. Публікація - Вавженчук С.Я. Вексель як інтегральний елемент системи об’єктів цивільних прав // Вісник господарського судочинства. – 2014. – № 1. – С. 152 – 157. (фахове)

 67. Публікація - Вавженчук С.Я. Бондаренко Б.О. Доцільність виокремлення категорії «умовна правоздатність» у цивільному праві України // Підприємництво, господарство і право. – 2013. – № 11 (215). – С. 3–6. (фахове)

 68. Публікація - Вавженчук С.Я., Фулей Г.І. Проблеми розуміння сутності заходів оперативного впливу в цивільному праві // Підприємництво, господарство і право. – 2013. – № 10 (214). – С. 12–15. (фахове)

 69. Публікація - Vavzhenchuk S.Y. Limits of defense and protection of employees’ constitutional labor rights by trade unions / S.Y. Vavzhenchuk // European Applied Sciences (Wissenschaftliche Zeitschrift). – 2013 (March). – № 3, Volume 2 – P. 183–186. (іноземне)

 70. Публікація - Вавженчук С.Я. Пикетирование как составная промышленных акций работников: теоретико-догматический ракурс // Международный научно-практический правовой журнал «Закон и жизнь». – 2013. – № 6(258). – С. 13–16. (іноземне)

 71. Публікація - Вавженчук С.Я. Нормативно-правові проблеми захисту та охорони конституційних трудових прав та шляхи їх вирішення / С.Я. Вавженчук // Международный научно-практический правовой журнал «Закон и жизнь». – № 2 (254). – 2013. – С. 8–11. (іноземне)

 72. Публікація - Вавженчук С.Я. Лисий О.О. Юридична природа суброгації: порівняльно-правовий аспект // Підприємництво, господарство і право. – 2013. – № 3 (207). – С. 16–20. (фахове)

 73. Публікація - Вавженчук С.Я. Ємельянов В.Р. Юридична природа збитків: порівняльно-правовий аспект // Підприємництво, господарство і право. – 2013. – № 2 (206). – С. 56–59. (фахове)

 74. Публікація - Вавженчук С.Я. Особливості прав та обов’язків сторін договору найму // Приватне право і підприємництво. Збірник наукових праць. Вип.12., 2013р. / Редкол.: Крупчан О.Д. (гол. ред.) та ін. – К.: Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва Національної академії правових наук України – 2013. – С. – 100–103. (фахове)

 75. Публікація - Вавженчук С.Я. Проблеми класифікації цінних паперів у доктрині та законодавстві України // Вісник господарського судочинства. – 2013. – № 5. – С. – 91–95. (фахове

 76. Публікація - Вавженчук С.Я. Проблеми виокремлення ознак цінного паперу // Вісник господарського судочинства. – 2013. – № 1. – С.118–124. (фахове)

 77. Публікація - Вавженчук С.Я. Напрямки удосконалення нормативної складової правозахисного механізму конституційних трудових прав в умовах ринкової економіки / С.Я. Вавженчук // Європейські перспективи . Науково-практичний юридичний журнал № 2. ¬ Ч 2. ¬2012 р. ¬ С. 153¬158. (фахове)

 78. Публікація - Вавженчук С.Я. Юрисдикційні форми захисту трудових прав: закордонний досвід / С.Я. Вавженчук // Актуальні проблеми права: Теорія і практика. Збірник наукових праць № 23. –Луганськ 2012 р. – С. 170–178. (фахове)

 79. Публікація - Вавженчук С.Я. Генезис охорони та формування трудових прав через призму ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС // Правове регулювання економіки. – 2012. – №11–12 – С.291–297. (фахове)

 80. Публікація - Вавженчук С.Я. Бездокументарна концепція цінного паперу: антиномії праворозуміння // Вісник господарського судочинства. – 2012. – № 6. – С. 170–175. (фахове)

 81. Публікація - Вавженчук С.Я. Проблеми розуміння юридичної природи цінних паперів в посткодифікаційний період // Вісник господарського судочинства. – 2012. – № 5. – С. 72–78. (фахове)

 82. Публікація - Вавженчук С.Я. Рибак Ю.В. Окремі проблеми правової охорони комерційної таємниці в трудових правовідносинах // Підприємництво, господарство і право. – 2012. – № 5. – С. 164–167. (фахове

 83. Публікація - Вавженчук С.Я. Довгопол В.Т. Зловживання правом у трудових правовідносинах: сучасний стан та тенденції правого регулювання // Підприємництво, господарство і право. – 2012. – № 4. – С.14–17. (фахове)

 84. Публікація - Вавженчук С.Я. Контрольно-ревізійні процедури МОП у сфері захисту трудових прав // Публічне право. – 2012. – № 2(6). – С. 219–224. (фахове)

 85. Публікація - Вавженчук С.Я. Еволюція договору найму // Вісник господарського судочинства. – 2012. – № 3. – С. 120–124. (фахове)

 86. Публікація - Вавженчук С.Я. Окремі дефініції ессенціальних елементів договору довічного утримання // Вісник господарського судочинства. – 2012. – № 1. – С. 102–106. (фахове)

 87. Публікація - Вавженчук С.Я. Парадигма юридичної природи договору дарування // Приватне право і підприємництво. Збірник наукових праць. Вип.11., 2012р. / Редкол.: Крупчан О.Д. (гол. ред.) та ін. – К.: Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва Національної академії правових наук України – 2012. – С. 123–126. (фахове)

 88. Публікація - Вавженчук С.Я. Організаційно-правові проблеми у сфері захисту та охорони конституційних трудових прав та шляхи їх вирішення / С.Я. Вавженчук // Наука і правоохорона № 4 (14),. – Ч. 2. – 2011 р. – С. 66–71. (фахове)

 89. Публікація - Вавженчук С. Я. Забезпечення конституційного права на оплату праці / С.Я. Вавженчук // Форум права. – 2011. – № 3. – С. 100 – 104 // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2011-3/11vcjnop.pdf (фахове)

 90. Публікація - Вавженчук С.Я. Діяльність Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в системі захисту та охорони конституційних трудових прав працівників // Актуальні проблеми права: теорія і практика. Збірник наукових праць № 22 – Луганск: Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, 2011. – С. 177–185. (фахове)

 91. Публікація - Вавженчук С.Я. Європейська регіональна система захисту трудових прав працівників // Вісник Запоріжського юридичного інституту Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. – 2011. – № 3. – С. 43–50. (фахове)

 92. Публікація - Вавженчук С.Я. Колективний захист та охорона конституційних трудових прав шляхом укладення колективних договорів та угод // Європейські перспективи. – 2011. № 4, Ч. 2. – С. 86–90. (фахове)

 93. Публікація - Вавженчук С.Я. Основні принципи прийнятності скарги до Європейського суду з прав людини та їх значення для захисту трудових прав // Вісник Одеського національного університету. – 2011. – Том 16. Вип. 15. – С. 194–199. (фахове)

 94. Публікація - Вавженчук С.Я. Вимоги до заходів самозахисту трудових прав // Вісник Одеського національного університету. – 2011. – Том 16. Вип. 9. – С. 78–83. (фахове)

 95. Публікація - Вавженчук С.Я. Довгопол В.Т. Окремі аспекти правомірності звільнення працівників з підстав скорочення чисельності або штату // Судова апеляція – 2011 – № 3 (24). – С. 95–100. (фахове)

 96. Публікація - Вавженчук С.Я. Транспарентність юридичної природи договору довічного утримання // Вісник господарського судочинства. – 2011. – № 6. – С. 78–81. (фахове)

 97. Публікація - Вавженчук С.Я. Дефініції основних конструктивних елементів договору ренти // Вісник господарського судочинства – 2011. – № 5. – С. 118–122. (фахове)

 98. Публікація - Вавженчук С.Я. Юридична природа договору ренти: теоретико-догматичний ракурс // Вісник господарського судочинства – 2011. – № 4. – С. 133–137. (фахове)

 99. Публікація - Вавженчук С.Я. Ємельянов В.Р. Проблеми захисту персональних даних працівників у трудовому праві // Підприємництво, господарство і право. – 2011. – № 12 (192). – С. 80–83. (фахове

 100. Публікація - Вавженчук С.Я. Рибак Ю.В. Проблеми виокремлення категорії «кров людини» як об’єкта цивільного права // Підприємництво, господарство і право. – 2011. – № 11 (191) – С. 72–75. (фахове)

 101. Публікація - Вавженчук С.Я. Довгопол В.Т. Ескіз проблеми правового регулювання звільнення працівників з підстави скорочення чисельності або штату // Підприємництво, господарство і право. – 2011. – № 9 (189). – С. 39–42. (фахове)

 102. Публікація - Вавженчук С.Я. Довгопол В.Т. Оціночні судження та фактичні твердження як цивільно-правові категорії у сфері захисту честі, гідності та ділової репутації // Підприємництво, господарство і право. – 2011. – № 7 (187). – С. 3–6. (фахове)

 103. Публікація - Вавженчук С.Я. Дефініція договірних відносин міни в контексті кодифікації цивільного права // Підприємництво, господарство і право. – 2011. – № 6 (186). – С. 41–43. (фахове)

 104. Публікація - Вавженчук С.Я. Ємельянов В.Р. Особливості юридичної природи засновницького договору товариства з обмеженою відповідальністю // Підприємництво, господарство і право. – 2011. – № 4 (184) – С. 45–47. (фахове)

 105. Публікація - Вавженчук С.Я. Довгопол В.Т. Проблемы определения причинной связи в гражданском праве // Научные труды РАЮН. Вып. 11. В 2 т. Т. 2 – М.: Юрист., 2011. – С. 52–56. (іноземне)

 106. Публікація - . Вавженчук С.Я. Ємельянов В.Р. Особливості юридичної природи засновницького договору товариства з обмеженою відповідальністю // Підприємництво, господарство і право. – 2011. – № 4 (184) – С. 45–47. (фахове

 107. Публікація - Вавженчук С.Я. Довгопол В.Т. Проблемы определения причинной связи в гражданском праве // Научные труды РАЮН. Вып. 11. В 2 т. Т. 2 – М.: Юрист., 2011. – С. 52–56. (іноземне)

 108. Публікація - Вавженчук С.Я. Довгопол В.Т. Межі розуміння юридичної природи причинного зв’язку в цивільному праві. // Підприємництво, господарство і право. – 2011. – № 2 (182) – С. –13–15. (фахове)

 109. Публікація - Вавженчук С.Я. Основні конструктивні елементи договору постачання енергетичними та іншими ресурсами через приєднану мережу // Наукові праці Національного авіаційного університету. Серія: Юридичний вісник «Повітряне і космічне право» Зб. наук. пр. – К.: Вид-во Нац. авіац. ун-ту «НАУ-друк».– 2011. – № 2 (19). – С. 90–93. (фахове)

 110. Публікація - Вавженчук С.Я. Колективний захист трудових прав працівників за допомоги профспілок у сучасних умовах // Публічне право. – 2011. – № 3. – С. 108–114. (фахове)

 111. Публікація - Вавженчук С.Я. Базові засади виконання договірного зобов’язання // Юридична Україна. – 2011. – № 6 (102) – С. 50–53. (фахове)

 112. Публікація - Вавженчук С.Я. Діяльність комісії з трудових спорів як різновид колективного захисту конституційних прав працівників // Митна справа. – 2011. – № 5 (77), ч. 2. – С. 418–422. (фахове)

 113. Публікація - Вавженчук С.Я. Пропозиції щодо правового регулювання самозахисту працівниками своїх трудових прав // Актуальні проблеми права: теорія і практика. Збірник наукових праць № 21 – Луганск: Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, 2011. – С. 134–139. (фахове)

 114. Публікація - Вавженчук С.Я. Державний захист та охорона конституційних трудових прав працівників спеціалізованими державними органами // Актуальні проблеми права: теорія і практика. Збірник наукових праць № 20 – Луганск: Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, 2011. – С. 155–162. (фахове)

 115. Публікація - Вавженчук С.Я. Юридична природа договору постачання енергетичними та іншими ресурсами через приєднану мережу // Наукові праці Національного авіаційного університету. Серія: Юридичний вісник «Повітряне і космічне право» Зб. наук. пр. – К.: Вид-во Нац. авіац. ун-ту «НАУ-друк».– 2011. – № 1 (18.) – С. 54–56. (фахове)

 116. Публікація - Вавженчук С.Я. Артеменко М.Б. Особливості правовідносин з приводу недоліків речі, що випливають з порушення договору купівлі-продажу, за законодавством Німеччини та України // Юридична України. – 2011. – № 5 (101) – С. 45–50. (фахове)

 117. Публікація - Вавженчук С.Я. Державний захист та охорона конституційних трудових прав працівників державними органами в межах загальних повноважень // Актуальні проблеми права: Теорія і практика. Збірка наукових праць № 19. – Луганськ: Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, 2011. – С. 192–198. (фахове)

 118. Публікація - Вавженчук С.Я. Форми захисту конституційних трудових прав // Наука і правоохорона № 3 (13) Частина ІІ, 2011, м. Київ – С. 27–31. (фахове)

 119. Публікація - Вавженчук С.Я. Конституційні гарантії трудових прав та свобод / С.Я.Вавженчук // Наука і правоохорона № 2 (12) Частина ІІ, 2011, м. Київ – С. 38—43. (фахове)

 120. Публікація - Вавженчук С.Я. Основоположні підходи щодо впливу договору контрактації сільськогосподарської продукції на охорону трудових прав працівників контрагентів. // Приватне право і підприємництво. Збірник наукових праць. Вип.10., 2011р. / Редкол.: Крупчан О.Д. (гол. ред.) та ін. – К.: Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва Національної академії правових наук України – 2011. – С. 106–109. (фахове)

 121. Публікація - Вавженчук С.Я. Моделі судового захисту трудових прав працівників в міжнародній практиці // Наука і правоохорона, ІІ Частина, Спецвипуск. – 2010. – № 4 (10). – С. 35–39. (фахове)

 122. Публікація - Вавженчук С.Я. Напрямки нормотворчої діяльності МОП в сфері захисту трудових прав працівників // Актуальні проблеми права: Теорія і практика. Збірка наукових праць № 18. – Луганськ: Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, 2010. – С. 95–102. (фахове)

 123. Публікація - Вавженчук С.Я. Право на працю як основоположне конституційне трудове право // Актуальні проблеми права: Теорія і практика. Збірка наукових праць № 17. – Луганськ: Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, 2010. – С. 65–74. (фахове)

 124. Публікація - Вавженчук С.Я. Державний захист конституційних трудових прав працівників як обов’язок держави, що витікає із засад її діяльності // Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского. Научный журнал. Серия «Юридические науки», Том 23 (62). – 2010. – № 1. – С. 136–141. (фахове)

 125. Публікація - Вавженчук С.Я. Щодо предмету договору купівлі-продажу та його ціни // Правничий часопис Донецького університету. – 2010. – № 2 (24) – C. 99–103. (фахове)

 126. Публікація - Вавженчук С.Я. Місце договору поставки в системі договірних відносин у посткодифікаційний період. // Правничий часопис Донецького університету. – 2010. – № 1 (23) – С. 20 – 24. (фахове)

 127. Публікація - Вавженчук С.Я. Логічні межі понять сторін та предмету договору як елементів договору купівлі-продажу // Адвокат. – Київ: ТОВ "Редакція журналу "Адвокат". – 2010. – №3 – C.31–34. (фахове)

 128. Публікація - Вавженчук С.Я. Форма зміни або розірвання договору, як елементи охорони цивільних та трудових прав. // Адвокат. – Київ: ТОВ "Редакція журналу "Адвокат". – 2010. – №2 – С.19–22. (фахове)

 129. Публікація - Вавженчук С.Я. Договір купівлі-продажу: класична доктрина та проблеми українського цивільного права // Наукові праці Національного авіаційного університету. Серія: Юридичний вісник «Повітряне і космічне право» Зб. наук. пр. – К.: Вид-во Нац. авіац. ун-ту «НАУ-друк». – 2010 – № 4 (17) – С. 73–76. ( фахове)

 130. Публікація - Вавженчук С.Я. Теоретико-правові питання динаміки укладення договорів. // Бюлетень міністерства юстиції України. – 2010. – № 4–5 (102–103) – C.110 – 118. ( фахове)

 131. Публікація - Вавженчук С.Я.Особливість співвідношення Конституції України як джерела трудового права та міжнародно-правових договорів // Науковий вісник Ужгородського національного університету: Серія Право. – Ужгород: Поліграфцентр «Ліра», 2010. – Вип. 13. Ч. 2 – С. 429–431. ( фахове)

 132. Публікація - Вавженчук С.Я. Державний захист та охорона конституційних трудових прав працівників державними органами в межах загальних повноважень / С.Я. Вавженчук // Форум права. Науковий журнал. – 2010. – №2– С. 70–74 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2010-2/10vcjmzp.pdf ( фахове)

 133. Публікація - Вавженчук С.Я. Співвідношення понять «захист» та «охорона» трудових прав в чинному законодавстві / С.Я. Вавженчук // Форум права. Науковий журнал. – 2010. – № 1. – С. 45–49 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2010-1/10vcjvhz.pdf ( фахове)

 134. Публікація - Вавженчук С.Я. Правові проблеми обмеження та звільнення від відповідальності перевізника за договорами повітряного перевезення вантажу. // Повітряне і космічне право: Юридичний вісник. Наукові праці Національного авіаційного університету – К.: Вид-во Нац. авіа. ун-ту «НАУ - друк», 2009. – №4 (13) – С. 45–48. (не фахове)

 135. Публікація - Вавженчук С.Я. Підстави, порядок зміни та розірвання договору з огляду на істотну зміну обставин. // Право України. – 2009. – № 12 – С. 191–195. ( фахове)

 136. Публікація - Вавженчук С.Я. Окремі аспекти юридичної природи договорів з взаємопогодженими умовами та договорів приєднанання. // Адвокат. – Київ: ТОВ "Редакція журналу "Адвокат", 2009. – №12 – С. 24 – 26. ( фахове)

 137. Публікація - Вавженчук С.Я. Деякі проблеми виокремлення окремих видів договорів та їх місце у системі договорів. // Адвокат. – Київ: ТОВ "Редакція журналу "Адвокат", 2009. – №11 – С. 14–16. ( фахове)

 138. Публікація - Вавженчук С.Я. Деякі теоретико-практичні питання класифікації цивільно-правових договорів. // Адвокат. – Київ: ТОВ "Редакція журналу "Адвокат", 2009. – №10 – C. 12–15. ( фахове)

 139. Публікація - Вавженчук С.Я. Деякі аспекти правового регулювання та визначення форми договору. // Адвокат. – Київ: ТОВ "Редакція журналу "Адвокат", 2009. – №9 – C. 12–14. ( фахове)

 140. Публікація - Вавженчук С. Я. Сутність поняття «конституційні трудові права» / С. Я. Вавженчук // Форум права. – 2009. – № 3. – С. 89–93 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2009-3/09vcjktp.pdf ( фахове)

 141. Публікація - Вавженчук С.Я. До питання договірної відповідальності за договорами на постачання електроенергії. // Повітряне і космічне право: Юридичний вісник. Наукові праці Національного авіаційного університету – К.: Вид-во Нац. авіа. ун-ту «НАУ - друк», 2009р. – №1 (10) – С. 51 – 56. (не фахове)

 142. Публікація - Вавженчук С.Я. Проблемні питання відповідальності учасників договірних відносин у сфері електроенергопостачання. // Малий і середній бізнес (право, держава, економіка). – 2008. – № 3–4. – С.63 – 68.

 143. Публікація - Вавженчук С. Я. Правовi проблеми забезпечення прозоростi функцiонування системи виконавчої влади у процесi її модернiзацiї // Бюлетень Мiнiстерства юстицiї України. – 2006. – №11(61). – С.134–144. ( фахове

 144. Публікація - Вавженчук С. Я. Державна служба в контекстi реформування системи виконавчої влади в Українi // Бюлетень Мiнiстерства юстицiї України. – 2005. – №11(49). – С.93–102. ( фахове)

 145. Публікація - Вавженчук С. Я. "Виконавча влада – Президент України": конституцiйно-правовi аспекти структурної взаємодiї // Держава i право: Збiрник наукових праць. Юридичнi i полiтичнi науки. – К.: Iн-т держави i права iм. В. М. Корецького НАН України, 2005. – Вип.30. – С.246–255. ( фахове)

 146. Публікація - Вавженчук С.Я. Праволюдиннi основи реформування системи органiв виконавчої влади // Актуальнi проблеми полiтики: Збiрник наукових праць. Юридичнi i полiтичнi науки. Одеса, "Фенiкс" – 2005. – № 27. – С.87–97. (Фахове)

 147. Публікація - Вавженчук С.Я. Безклубий І.А. Окремi аспекти захисту прав акцiонерiв // Вiсник Академiї працi i соцiальних вiдносин Федерацiї провспiлок України. – 2001. – № 3. – С. 28–31.

 148. Публікація - Вавженчук С.Я. Дивiдендна полiтика сьогоднi // Трибуна. – 2001. – № 1–2. – С. 30–31.

 149. Публікація - Вавженчук С.Я. Безклубий І.А. Правове регулювання дивідендів // Вiсник Академiї працi i соцiальних вiдносин Федерацiї провспiлок України. – 2000. – № 4. – С. 5–9.

 150. Конференція - Вавженчук С.Я. Право на працю в контексті сучасних тенденцій розвитку трудового права / С.Я. Вавженчук // Пріоритети розвитку юридичних наук у ХХІ столітті: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 16–17 листопада 2012 р.). – Одеса: ГО «Причорноморська фундація права». – 2012. ¬ Ч.2. – С. 31–32.

 151. Конференція - Вавженчук С.Я. Методика викладання договірного права при проведенні лекційних та семінарських занять. // Аудиторна робота викладача і студента: досвід і напрями вдосконалення: зб. матеріалів наук.-метод. конф. 21 лют. 2012р. у 2 т. – Т.2 – К.: КНЕУ, 2012. – С. 222–225

 152. Конференція - Вавженчук С.Я. Актуальні проблеми договірної відповідальності перевізника за втрату, нестачу, псування або пошкодження вантажу, багажу, пошти // Актуальні проблеми сучасного розвитку цивільного, міжнародного морського і транспортного права:Матеріали ІІ-ї Міжнародної науково-практичної конференці. К.: КДАВТ, 2012. – С. 150–154. (222с.)

 153. Конференція - Вавженчук С.Я. До питання визначення ознак конституційних гарантій трудових прав та свобод // Правові засоби забезпечення та захисту прав людини: вітчизняний та зарубіжний досвід: Матеріали Міжнародної наук.-практ. конф. науковців, викладачів, аспірантів, студентів. Книга 3. м.Луганськ, 5–6 квітня 2012 р. / За ред. проф. Л.І. Лазор. – Луганськ: Східноукраїнський національний університет ім. Володимира Даля, 2012. – С. 42–44.

 154. Конференція - Вавженчук С.Я. Удосконалення договірної конструкції ренти: класична доктрина та проблеми українського цивільного права // Актуальні проблеми цивільного, сімейного та міжнародного приватного права (Матвєєвскі цивілістичні читання). Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, Київ, 10 листопада 2011 р. – К.: Алерта, 2012. – С. 130–133.

 155. Конференція - Вавженчук С.Я. Обов’язкові принципи прийнятності звернення до європейського суду з прав людини // Розвиток державності та права: реалії сьогодення: Матеріали Міжнародної наук.-практ. конф. (м.Одеса, України, 13–14 серпня 2011 р.). – Одеса: у 2-х частинах. – Одеса: ГО «Причорноморська фундація права», 2011. – ч.1. – С. 82–85.

 156. Конференція - Вавженчук С.Я. Комісія по трудових спорам як колективна форма захисту трудових прав працівників // Проблеми правотворчості очима науковців: Матеріали Міжнародної наук.-практ. конф. (м.Одеса, України, 01–02 листопада 2011 р.). – Одеса: у 2-х частинах. – Одеса: ГО «Причорноморська фундація права», 2011. – ч.2. – С. 17–18.

 157. Конференція - Вавженчук С.Я. Укладення колективних договорів та угод, що відбувається в межах соціального партнерства // Актуальні проблеми надання юридичної допомоги в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку: Матеріали наук.-практ. конф. (м.Харків, 21–22 січня 2011 р.). – Харків: ФІНН, 2011. – С. 23–25.

 158. Конференція - Вавженчук С.Я. Державний захист трудових прав працівників державними органами України // Держава і право: проблеми становлення і стратегія розвитку: зб. матеріалів ІV Міжнародної наук.-практ. конф., присвяченої 20-й річниці незалежності України та 20-й річниці заснування інституту президентства в Україні (м. Суми, 21–22 травня 2011 р.) / Сумська філія ХНУВС. – Суми: Університетська книга, 2011. – С. 301–304.

 159. Конференція - Вавженчук С.Я. Юридична природа конституційних трудових прав: теоретико-догматичний ракурс // Сучасні проблеми правової системи України: Збірник матеріалів ІІІ Міжнародної наук.-практич. конф. (24 листопада 2011 р., м. Київ) / Київський університет права НАН України; [ред.кол.: Шемшученко Ю.С., Бошицький Ю.Л., Чернецька О.В. та ін.]. – Вип. 3. – К.:Вид-во Європейського університету, 2011. – С. 216–217.

 160. Конференція - Вавженчук С.Я. Перелік заходів стосовно удосконалення правозахисного механізму стандартів у сфері праці, що визначені Конституцією України / С.Я. Вавженчук // Реформування національного та міжнародного права: перспективи та сьогодення: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, Україна, 29–30 вересня 2011 р.). – Одеса: у 2-х частинах. – Одеса: ГО «Причорноморська фундація права», 2011. – ч. 2. – С.11–13.

 161. Конференція - Вавженчук С.Я. Особливості застосування науково-інноваційних методів при викладанні цивільного права // Наукова складова навчального процесу та інноваційні технології його розвитку: зб. матеріалів наук.-метод. конф. 12 квіт. 2011 р. : у 2 т. – Т. 2. К.: КНЕУ, 2011. – С. 272–275.

 162. Конференція - Вавженчук С.Я. Особливості предмету договору купівлі-продажу в сучасному цивільному праві / Політ. Сучасні проблеми науки: тези доповідей ХІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих учених (м. Київ, 6–7 квітня 2011 р.) / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. авіац. ун-т, редкол. М.С. Кулик та ін. –К.: НАУ, 2011. Т.1. – С. 188 (Всього 248 с.)

 163. Конференція - Вавженчук С.Я. Особливості діяльності спеціалізованих органів у сфері захисту і охорони трудових прав громадян // Правові засоби забезпечення та захисту прав людини: вітчизняний та зарубіжний досвід: Матеріали науково-практичної конференції: конференції науковців, викладачів, аспірантів, студентів. Книга 2 – м. Луганськ. (21–22 квітня 2011 р.) / За ред.. Л.І.Лазор – Луганськ: Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля – С.

 164. Конференція - Вавженчук С.Я. Роль МОП в сфері захисту трудових прав працівників / С. Я. Вавженчук // Права осіб з інвалідністю через призму Конвенції ООН про права інвалідів : матеріали наук.-практ. конф. (м. Київ, 26–27 листопада 2010 р.) – Київ : Міністерство праці та соціальної політики України, Всеукраїнська громадська організація інвалідів «Інститут реабілітації та соціальних технологій», 2011. – С. 74–75

 165. Конференція - Вавженчук С. Я. Діяльність МОП в сфері захисту трудових прав працівників / С. Я. Вавженчук // Проблеми реформування національного законодавства в умовах адміністративної реформи : матеріали наук.-практ. конф. (м. Київ, 31 січня 2011 р.) – Київ–Харків : ВГО «Майбутнє країни», 2011. – С. 32–36.

 166. Конференція - Вавженчук С.Я. Особливості динаміки захисту трудових прав у контексті ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС // Правові проблеми подолання наслідків Чорнобильської катастрофи: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 25-м роковинам Чорнобильської катастрофи; 18 трав. 2011 р. / відп. ред. В.Ф. Опришко, Ф.П. Шульженко. – К: КНЕУ, 2011. – С. 161–164.

 167. Конференція - Вавженчук С.Я. Логічні межі визначення правового змісту понять «основні трудові права» та «суб’єктивні трудові права». // Національні та міжнародні стандарти сучасного державотворення: тенденції та перспективи розвитку: Матеріали І Міжнародної наукової конференції, Київ, НАУ, 24 лютого 2011 р. – Ніжин: ПП Лисенко М.М., 2011. – С. 284–286.

 168. Конференція - Вавженчук С.Я. Проблеми формування ознак предмету договору купівлі-продажу у законодавстві України // Актуальні проблеми цивільного, сімейного та міжнародного приватного права (Матвіївські цивілістичні читання). Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, Київ, 16 вересня 2010 р. – К.: КНТ, 2011. – С. 140–144.

 169. Конференція - Вавженчук С.Я. Співвідношення Конституції України та міжнародно-правових договорів як джерела трудового права. // Правові засоби забезпечення та захисту прав людини: вітчизняний та зарубіжний досвід: Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції науковців, викладачів, аспірантів, студентів. Книга 1. м.Луганськ, 21–22 квітня 2010р./ За ред. проф. Л.І. Лазор. – Луганськ: Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, 20

 170. Конференція - Вавженчук С.Я. Правова природа договірної відповідальності у разі порушення договору на постачання електроенергії. // Європейська юридична освіта і наука: студентський вимір: Зб. наук. праць ІV Міжнар. наук.-практич. конф. м.Ужгород, 17–19 грудня 2009р. / Редколегія: Бошицький Ю.Л., Ващук Ф.Г., Чернецька О.В., Левківська Г.П., Ващук О.М. – К.: Вид-во Європейського університету, 2010. – С.62– 69.

 171. Конференція - Вавженчук С.Я. Форма цивільного договору як зовнішнє відображення внутрішніх вольових процесів осіб. // Розвиток цивільного законодавства: пост кодифікаційний період. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 175-річчю КНУ ім. Тараса Шевченка (Київ, 8–9 жовтня 2009 р.). – К.: Освіта, 2010. – С. 117–118.

 172. Конференція - Вавженчук С.Я. Особливості правового регулювання відповідальності перевізника за незбереження вантажу по договору повітряного перевезення. // Державна політика розвитку цивільної авіації ХХІ століття: економічні і стратегічні можливості України: Матеріали науково-практичної конференції Юридичного інституту «Інститут повітряного і космічного права» Національного авіаційного університету, Київ, 19 – 20 лютого 2009 р. – К.: Вид-во Європ. ун-ту,

 173. Конференція - Вавженчук С. Я. Окремi аспекти юридичної природи договору у цивiльному правi. // Тези науково-практичної конференцiї "Державна полiтика розвитку цивiльної авiацiї XXI столiття: економiчний патрiотизм i стратегiчнi можливостi України". Малий i середнiй бiзнес (право, держава, економiка) – 2008. – № 1–2. – С. 238– 243

 174. Конференція - Вавженчук С. Я. Правова держава, демократiя та виконавча влада: конституцiйно-правовий вимiр. // Демократiя та право: проблеми взаємовпливу i взаємозалежностi : Матерiали мiжнародної наукової конференцiї (26 жовтня 2007 року.). – Харкiв, "Право", 2008. – С.216 – 219.

 175. Конференція - Вавженчук С.Я. Проблеми системності в функціонуванні виконавчої влади в Україні // Верховенство права у процесi державотворення та захисту прав людини в Українi: Матерiали Всеукраїнської науково-практичної конференцiї (26 – 27 квітня, 2007 р.). – Острог, 2007. – С. 15 – 16.

 176. Конференція - Вавженчук С. Я. Модернізація системи державної служби і забезпечення прав людини в Україні // Верховенство права у процесi державотворення та захисту прав людини в Українi: Матерiали VII Всеукраїнської науково-практичної конференцiї (26 травня, 2006 р.). – Острог, 2006. – С.77 – 80.

 177. Конференція - Вавженчук С. Я. Реформування виконавчої влади в свiтлi процесу трансформацiї полiтики в право // Трансформацiя полiтики в право: рiзнi традицiї та досвiд. Матерiали мiжнародної наукової конференцiї (9–12 листопада, 2005). – Харкiв: "Право"– 2006. – С. 267–269.

 178. Конференція - Вавженчук С. Я. Забезпеченiсть прав людини як критерiй оцiнки ефективностi функцiонування виконавчої влади // Верховенство права у процесi державотворення та захисту прав людини в Українi: Матерiали VI Всеукраїнської науково-практичної конференцiї (28–29 квiтня, 2005 р.). – Острог, 2005. – С.82–84.

 179. Конференція - Вавженчук С.Я. Деякi питання захисту порушених прав акцiонерiв // Держава та право очима молодих дослiдникiв. Збiрник наукових праць мiжнародної наукової конференцiї: Матерiали мiжнародної наукової конференцiї студентiв та аспiрантiв КНУ iм. Тараса Шевченка – Київ.:Видавничо-полiграфiчний центр "Київський унiверситет", 2003. – С. 194–196.