Вахонєва Тетяна Миколаївна

д.ю.н. професор кафедри трудового права та права соціального забезпечення

Рідна мова: Українська

Комунікаційна компетентність: належні комунікаційні навички отримала під час наукової, викладацької та практичної діяльності

Організаційно-управлінська компетентність: досвід керівної роботи у закладах освіти, організація роботи з кадрами

Інші професійні навички: експертні юридичні висновки, підготовка позовних заяв,

підготовка справ до розгляду у судовому порядку

Області професійних інтересів: цивільне право; право інтелектуальної власності;

трудове право, право соціального забезпечення; практика захисту трудових,

цивільних та інтелектуальної власності у судовому та позасудовому порядку

Навчальні дисципліни у викладанні яких які брав участь

 • 2020/21 навчальний рік, 2 рік магістри, Правове регулювання кадрової роботи

 • 2019/20 навчальний рік, 2 рік магістри, Правове регулювання кадрової роботи; 4 курс бакалаври, Трудове право

 • 2017/18 навчальний рік, 2 рік магістри, Теоретичні проблеми цивільного та трудового права

 • 2017/18 навчальний рік, 2 рік магістри, Правове регулювання кадрової роботи

 • 2017/18 навчальний рік, 4 курс бакалаври, Трудове право

 • 2017/18 навчальний рік, 4 курс бакалаври, Охорона праці

 • 2016/17 навчальний рік, 1 рік магістри, Правове регулювання вирішення трудових спорів та залагодження виробничих конфліктів

 • 2016/17 навчальний рік, 2 курс бакалаври, Право соціального забезпечення

Досвід наукової та науково-педагогічної роботи

з 10.2017 – професор кафедри трудового права та права соціального забезпечення, Інституту права Київського національного університету імені Тараса Шевченка (м. Київ, вул. Володимирська, 60), Освіз 09.2013 до 10.2017 - доцент кафедри трудового права та права соціального забезпечення, Київського національного університету імені Тараса Шевченка (м. Київ, вул. Володимирська, 60),

Навчання та стажування

 • з 09.2006 до 12.2013 – завідувач кафедри цивільно-правових дисциплін, Чернігівського державного інституту права, соціальних технологій та праці (м. Чернігів), Освіта

 • Міжнародне стажування - з 05.06.2018 по 08.06.2018 – Faculty of law and Administration of Gdansk University, Poland, Certificate of completing the research visit and lectures at the Gdansk University

 • Внутрішнє стажування – з 09.2019 по 12.2019 – Інститут права та післядипломної освіти Міністерства юстиції УкраїниІноземна мова

Російська

Англійська

публікації та конференції

 1. Публікація - Вахонєва Т. Поняття та юридична природа строків (термінів) за новим цивільним законодавством // Право України. – 2003. - № 12. - С. 40-44. (фахове видання)

 2. Публікація - Вахонєва Т. Порядок та особливості обчислення строків за новим цивільним законодавством // Право України. – 2004. - № 2. - С. 21-26. (фахове видання)

 3. Публікація - Вахонєва Т. Значення та класифікація строків у цивільному праві: загально-правовий аспект // Збірник наукових праць «Держава і право»., К., 2004. – Випуск 23. - С. 355-361. (фахове видання)

 4. Публікація - Вахонєва Т. Набувальна давність як правовий інститут цивільного права: історія та сучасність // Підприємництво, господарство і право. – 2004. - № 6. - С. 36-40. (фахове видання)

 5. Публікація - Вахонєва Т. Цільове призначення цивільно-правових строків // Підприємництво, господарство і право. – 2004. - № 9. - С. 68-71. (фахове видання)

 6. Публікація - Вахонєва Т. Особливості застосування гарантійних строків за цивільним законодавством України // Збірник наукових праць «Держава і право»., К., 2004. – Випуск 25. - С. 313-318. (фахове видання)

 7. Публікація - Вахонєва Т. Деякі питання дії та застосування позовної давності в Україні // Підприємництво, господарство і право. – 2005. - № 2. - С. 80-83. (фахове видання

 8. Публікація - Вахонєва Т. Процесуальні строки захисту цивільних прав за новим цивільно-процесуальним законодавством // Збірник наукових праць «Держава і право»., К., 2005. – Випуск 27. - С. 342-348. (фахове видання)

 9. Конференція - Вахонєва Т. Правові проблеми захисту особистих немайнових прав за новим цивільним законодавством України / Захист соціальних прав людини і громадянина в Україні: проблеми юридичного забезпечення: Матеріали науково-практичної конференції. 30 січня 2003 р. м. Київ / За ред. Н.Б. Болотіної. – К.: «НП Леся», 2003. - С. 57- 63.

 10. Конференція - Вахонєва Т.М. Юридичні гарантії захисту особистих немайнових прав на національному та міжнародному рівнях / Захист соціальних та економічних прав людини: міжнародні стандарти і законодавство України: Матеріали науково-практичної конференції. 12 березня 2004 року, м. Київ / За ред. О.Ф. Штанька, Н.Б. Болотіної. – К.: КЮІ МВС України, 2004. – Ч. 1. - С. 152-157.

 11. Конференція - Вахонєва Т.М. Строки захисту цивільних прав за законодавством України // Правові проблеми сучасності в умовах розвитку юридичної науки: Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції до Дня науки. – Чернігів: Чернігівські обереги, 2005. – С. 213 – 219.

 12. Конференція - Вахонєва Т.М. Проблеми правового регулювання права інтелектуальної власності в Україні / Збірник матеріалів науково-практичного семінару «Удосконалення правового механізму реалізації і захисту прав та інтересів людини і громадянина в Україні» / За ред. канд. юрид. наук, доцента Вахонєвої Т.М. – Чернігів: КП «Видавництво «Чернігівські обереги», 2007. – С. 10-13.

 13. Конференція - Вахонєва Т.М. Особливості об’єктів авторського права / Збірник матеріалів круглого столу «Формування механізму реалізації та захисту прав і свобод фізичних осіб в Україні» / За ред. канд. юрид. наук, доцента Т.М. Вахонєвої. – Чернігів: Видавництво ЧДІПСТП, 2008. – С. 10-22.

 14. Конференція - Вахонєва Т.М. Особливості та правовий статус суб’єктного складу авторських правовідносин / Збірник матеріалів науково-практичного семінару «Проблеми здійснення та захисту прав, інтересів фізичних і юридичних осіб» / За ред. канд. юрид. наук Вахонєвої Т.М. – Чернігів: Видавництво ЧДІПСТП, 2008. – С. 5-12.

 15. Публікація - Вахонєва Т.М. Особисті немайнові права як складова змісту авторських правовідносин / Вісник Чернігівського державного інституту права, соціальних технологій та праці. – 2009. - № 1, С. 64-79.

 16. Публікація - Вахонєва Т.М. Обмеження авторських прав / Вісник Чернігівського державного інституту права, соціальних технологій та праці. – 2009. - № 2, С. 9-22.

 17. Публікація - Вахонєва Т.М. Поняття, особливості правового регулювання та види авторського договору / ВІСНИК Чернігівського державного інституту права, соціальних технологій та праці (серія Право. Економіка. Соціальна робота. Гуманітарні науки) [Текст]: щоквартальний науковий збірник. – 2009. - № 4. – Чернігів: Чернігівський державний інститут права, соціальних технологій та праці, 2009. – С. 18-28.

 18. Конференція - Вахонєва Т.М. Строки чинності авторських прав та порядок їх обчислення / Держава і право в умовах глобалізації: реалії та перспективи. Збірник наукових праць. Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (16-17 квітня 2010 року) / Відп. за вип. Поляков І.І. – Сімферополь: КРП «Видавництво «Кримнавчпеддержвидав», 2010. – С. 211-213.

 19. Вахонєва Т.М. Особливості та проблеми визначення змісту авторського договору / Актуальні проблеми правотворення в сучасній Україні. Матеріали науково-практичної конференції. 29 квітня – 1 травня 2010 р. – К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2010. – С. 16-18.

 20. Публікація - Вахонєва Т.М. Особливості стипуляції як різновиду вербальних договорів римського приватного права / ВІСНИК Чернігівського державного інституту права, соціальних технологій та праці (серія Право. Економіка. Соціальна робота. Гуманітарні науки) [Текст]: щоквартальний науковий збірник. – 2010.- № 3. – Чернігів: Чернігівський державний інститут права, соціальних технологій та праці, 2010, С. 52-63.

 21. Публікація - Вахонєва Т.М. Позика (mutuum) як договір римського приватного права та підстава виникнення договірних відносин / ВІСНИК Чернігівського державного інституту права, соціальних технологій та праці (серія Право. Економіка. Соціальна робота. Гуманітарні науки) [Текст]: щоквартальний науковий збірник. – 2010.- № 4. – Чернігів: Чернігівський державний інститут права, соціальних технологій та праці, 2010, С. 57-65.

 22. Публікація - Вахонєва Т.М. Відповідальність за невиконання авторського договору / Держава і право: Збірник наук. праць. Юридичні і політичні науки. Випуск 52. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2011, С. 270-276. (фахове видання)

 23. Публікація - Вахонєва Т.М. Виконання творів як об’єкт права інтелектуальної власності // Підприємництво, господарство і право. – 2011. - № 9, С. 11-14. (фахове видання)

 24. Конференція - Вахонєва Т.М., Сила М.В. Відеограми як об’єкти права інтелектуальної власності / Актуальні проблеми функціонування держави та тенденції захисту прав і свобод людини: Збірник матеріалів юридичної науково-практичної Інтернет-конференції «Актуальна юриспруденція» - www.LegalActivity.com.ua, - К., 2011, С. 98-103.

 25. Конференція - Вахонєва Т.М. Сила М.В. Проблеми визначення об’єктів суміжних прав / Тенденції розвитку юридичної науки: проблеми та досягнення: Матеріали міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції. – www.lex-line.com.ua, - Тернопіль, 2011, С. 15-19.

 26. Публікація - Вахонєва Т. Передачі (програми) організацій мовлення як об’єкти права інтелектуальної власності // Юридична Україна. – 2011. - № 10, С. 38-42. (фахове видання)

 27. Публікація - Вахонєва Т.М. Фонограми як об’єкти права інтелектуальної власності // Підприємництво, господарство і право. – 2011. - № 11, С. 60-63. (фахове видання)

 28. Публікація - Вахонєва Т.М. Географічні карти та атласи як об’єкти авторського права / Держава і право: Збірник наук. праць. Юридичні і політичні науки. Випуск 53. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2011, С. 317-324. (фахове видання)

 29. Публікація - Вахонєва Т.М. Плагіат як різновид порушення авторських прав за законодавством України / Актуальні проблеми запобігання та протидії корупції і охорони права власності: другі юридичні читання: (збірник наукових праць) / за ред. В.В. Галонька. – Тернопіль-Київ-Херсон: ПАТ «Херсонська міська друкарня», 2011, С. 9-10.

 30. Конференція - Вахонєва Т.М. Виникнення та здійснення суміжних прав в Україні / Економіко-правові виклики 2012 року (4 листопада 2011 р): Тези доповідей учасників науково-практичної конференції. – Національна академія наукового розвитку (НАНР), Компанія ЗОРЕПАД-ЛЮКС, 2011, С. 32-36.

 31. Публікація - Вахонєва Т.М. Виконавці як суб’єкти права інтелектуальної власності // Юридична Україна. – 2012. - № 2, С. 48-53. (фахове видання)

 32. Конференція - Вахонєва Т.М. Загальна характеристика суб’єктів суміжних прав / Правові відносини: сучасний стан та перспективи розвитку: матеріали міжнародної науково-практичної інтернет-конференції. – Тернопіль, 2012. – С. 113-117.

 33. Конференція - Вахонєва Т.М. Особливості визначення правового статусу суб’єктів суміжних прав / Національна правова система в умовах формування європейського правового простору: Збірник матеріалів Міжнародної юридичної науково-практичної Інтернет-конференції «Актуальна юриспруденція», м. Київ, 10 жовтня 2012 року. Тези наукових доповідей. – К., 2012, С. 157-162.

 34. Публікація - Вахонєва Т. Організації мовлення як суб’єкти суміжних прав // Підприємництво, господарство і право. – 2012. - № 10, С. 12-15. (фахове видання)

 35. Публікація - Вахонєва Т.М. Виробники фонограм і відеограм як суб’єкти суміжних прав / Держава і право: Збірник наук. праць. Юридичні і політичні науки. Випуск 58. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2012, С. 335-340. (фахове видання)

 36. Конференція - Вахонєва Т.М. Особисті немайнові права суб’єктів суміжних прав / Юридична наука: проблеми та досягнення: матеріали міжнародної науково-практичної інтернет-конференції. – Тернопіль, 2013, С. 107-111.

 37. Конференція - Вахонєва Т.М. Вільне використання об’єктів суміжних прав за законодавством України / Проблеми розвитку законодавства і правозастосовчої практики: матеріали міжнародної науково-практичної інтернет-конференції. Тернопіль, 2013, С. 95-99.

 38. Публікація - Вахонєва Т.М. Договори про передачу суміжних прав // Юридична Україна. – 2013. - № 4, С. 34-39. (фахове видання)

 39. Публікація - Вахонєва Т.М. Юридичний зміст майнових прав виробників фонограм та відеограм як суб’єктів суміжних прав за законодавством України // Підприємництво, господарство і право. – 2013. - № 4, С. 102-106. (фахове видання)

 40. Конференція - Вахонєва Т.М. Строки чинності суміжних прав за законодавством України / Публічне і приватне право: проблеми методології, теорії та практики: Збірник матеріалів Міжнародної юридичної науково-практичної конференції «Актуальна юриспруденція», м. Київ, 14 травня 2013 року. Тези наукових доповідей. – К., 2013, С. 129-134.

 41. Публікація - Вахонєва Т.М. Юридичний зміст майнових прав виконавців як суб’єктів суміжних прав за законодавством України / Держава і право: Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Випуск 60. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2013, С. 236-244. (фахове видання)

 42. Публікація - Вахонєва Т.М. Юридичний зміст майнових прав організацій мовлення як суб’єктів суміжних прав за законодавством України / Держава і право: Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Випуск 61. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2013, С. 140-147. (фахове видання)

 43. Публікація - Вахонєва Т.М., Гаркава А.С. Особливості правової охорони та захисту авторських та суміжних прав в Україні // Порівняльно-аналітичне право (електронне наукове фахове видання юридичного факультету ДВНЗ «Ужгородський національний університет»). – 2013. - № 3-2, С. 112-117. (фахове видання)

 44. Публікація - Вахонєва Т.М. Поняття й юридична природа авторських прав в Україні // Підприємництво, господарство і право – 2014. - № 10, С. 3-6. (фахове видання)

 45. Публікація - Вахонєва Т.М. Щодо визначення сутності поняття інтелектуальної (творчої) праці / Т.М. Вахонєва // Наука і правоохорона. – 2014. - № 4, ч. 2., С. 46-50. (фахове видання)

 46. Публікація - Вахонєва Т.М. Теоретико-правові основи використання об’єктів інтелектуальної власності, створених при виконанні трудових обов’язків / Т.М. Вахонєва // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право». – 2014. - № 29, ч. 2., С. 38-41. (фахове видання)

 47. Публікація - Вахонева Т.Н. Защита права интеллектуальной собственности на объекты (творческой) деятельности, созданные в результате выполнения трудового договора или служебного задания / Т.Н. Вахонева // Право и политика. – 2014. – Спецвыпуск. – С. 63–67.

 48. Публікація - Вахонєва Т.М. Інтелектуальна праця: співвідношення поняття у трудовому праві та праві інтелектуальної власності / Т.М. Вахонєва // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Юридичні науки». – 2014. - № 5-2. – Т. 4., Частина ІІ, С. 27-31. (фахове видання)

 49. Публікація - Вахонєва Т.М. Зміст особистих немайнових прав на результати інтелектуальної (творчої) праці суб’єктів трудових правовідносин / Т.М. Вахонєва // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Юридичні науки». – 2015. - № 3-2. – Т. 4., С. 41-44. (фахове видання)

 50. Публікація - Вахонєва Т.М. Поняття й юридична природа суміжних прав в Україні // Підприємництво, господарство і право. – 2015. - № 2, С. 7-10. (фахове видання)

 51. Публікація - Вахонєва Т.М. Поняття права інтелектуальної власності та його складові // Теорія і практика інтелектуальної власності. – 2015. - № 6 (86), С. 24-32. (фахове видання)

 52. Публікація - Вахонєва Т.М. Особливості інтелектуальної діяльності як процесу та результату виконання трудової функції / Т.М. Вахонєва // Visegrad jornal on human rights (Республіка Словаччина). – 2015. - № 6, Р. 81-84. (міжнародне фахове видання)

 53. Конференція - Вахонєва Т.М. Особисті немайнові права на результати інтелектуальної (творчої) праці суб’єктів трудових правовідносин: теоретичні аспекти / Т.М. Вахонєва // Публічне адміністрування в сфері органів внутрішніх справ: зб. наук. праць матер. круглого столу (м. Київ, 14 травня 2015 р.). – К.: НАВС, С. 34-37.

 54. Конференція - Вахонєва Т.М. Загальнотеоретична характеристика використання об’єктів інтелектуальної власності, створення яких пов’язане із перебуванням у трудових правовідносинах / Т.М. Вахонєва // Пріоритетні проблеми юридичної науки: сучасний стан та перспективи вдосконалення (м. Київ, 18-19 липня 2015 р.) . – К.: «Науково-дослідний інститут публічного права», 2015, С. 32-36.

 55. Публікація - Вахонєва Т.М. Захист трудових прав творчих працівників за законодавством держав світу / Т.М. Вахонєва // Наука і правоохорона. – 2015. – № 1, ч. 2. – С. 50–(фахове видання)

 56. Публікація - Вахонєва Т.М. Щодо визначення основних форм та способів захисту прав творчих працівників / Т.М. Вахонєва // Наука і правоохорона. – 2015. – № 2 (28), ч. 2. – С. 25–31. (фахове видання)

 57. Публікація - Вахонєва Т.М. Договірне регулювання прав на результати інтелектуальної (творчої) діяльності / Т.М. Вахонєва // Наука і правоохорона. – 2015. – № 3 , ч. 2. – С. 57–63. (фахове видання)

 58. Публікація - Вахонєва Т.М. Щодо визначення поняття та ознак «службового твору» / Т.М. Вахонєва // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право». – 2015. –№ 33-2. – С. 88–91. (фахове видання)

 59. Публікація - Вахонєва Т.М. Судовий захист як основна форма захисту прав на результати інтелектуальної (творчої) діяльності / Т.М. Вахонєва // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право». – 2015. –№ 34-2, ч. 2. – С. 83–86. (фахове видання)

 60. Публікація - Вахонєва Т.М. Зміст майнових прав на результати інтелектуальної (творчої) праці суб’єктів трудових правовідносин / Т.М. Вахонєва // Visegrad journal on human rights (Республіка Словаччина). – 2015. – № 6/2. – Р. 17–20. (міжнародне фахове видання)

 61. Конференція - Вахонєва Т.М. Принципи юридичної відповідальності державних службовців / Т.М. Вахонєва // «Інтеграція юридичної науки і практики як основа сталого розвитку вітчизняного законодавства»: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Дніпро, 25-26 листопада 2016 р.), С. 142-144.

 62. Публікація - Вахонєва Т.М. Щодо питання запровадження спеціального порядку регулювання нормування праці творчих працівників / Т.М. Вахонєва // Науковий вісник публічного та приватного права: зб. наук. пр. / Н.-д. ін.-т публічного права. – Київ: [б.в.], 2016. - № 1, С. 53-57. (фахове видання)

 63. Публікація - Вахонева Т.Н. Особенности правового статуса творческих работников как субъектов трудового права / Т.Н. Вахонева // Право и политика. – 2016. – № 1. – С. 45–48. (міжнародне фахове видання)

 64. Публікація - Вахонєва Т.М. Міжнародний вплив на формування та правову охорону авторських та суміжних прав в Україні // Альманах міжнародного права. – 2016. - № 11, С. 12-22. (фахове видання)

 65. Публікація - Вахонєва Т.М. Поняття та види договорів про створення та передачу об’єктів авторського права // Теорія і практика інтелектуальної власності. – 2016. - № 2 (88), С. 59-68. (фахове видання)

 66. Публікація - Вахонєва Т.М. Елементи та порядок укладення авторського договору // Теорія і практика інтелектуальної власності. – 2016. - № 5 (91), С. 18-27. (фахове видання)

 67. Публікація - Вахонєва Т.М. Юридична природа та види правовідносин у сфері авторського права і суміжних прав в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – 2016. - № 1 (102), С. 21-24. (фахове видання)

 68. Конференція - Вахонєва Т.М. Повноваження і управлінські функції Фонду соціального страхування України у сфері охорони праці / Тенденції розвитку науки трудового права та права соціального забезпечення: тези доп. та наук. повідомл. учасн. ІІ Міжнар. наук.- практ. конф. (м. Київ, 21-22 квітня 2016 р.) / за ред. проф. М.І. Іншина, проф. В.І. Щербини, відпов. ред. к.ю.н. І.С. Сахарук. – Київ: Прінт-Сервіс, 2016, С. 45-50. (301 с.)

 69. Публікація - Андріїв В., Вахонєва Т. Система управління охороною праці в Україні // Вісник Вищої кваліфікаційної комісії суддів. - 2016. - № 3, С. 25-31 (фахове видання)

 70. Публікація - Андріїв В.М., Вахонєва Т.М. Державний і громадський нагляд і контроль за додержанням законодавства про охорону праці в Україні // Університетські наукові записки. - 2016. - № 59, С. 28-38. (фахове видання)

 71. Конференція - Вахонєва Т.М. Проблеми належності та розподілу майнових прав на службові твори / Соціально-економічні та правові підстави вдосконалення трудового законодавства на сучасному етапі: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Хмельницький, 21 жовтня 2016 року). – Хмельницький університет управління та права, 2016, С. 72-76. (358 с.)

 72. Публікація - Вахонєва Т.М. Визначення правового становища творчих працівників в трудовому праві // Держава і право: Збірник наукових праць. Серія Юридичні науки. Випуск 74 / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. Київ: Вид-во «Юридична думка», 2016, С. 290-302. (470 с.) (фахове видання)

 73. Публікація - Вахонєва Т.М. Договірне регулювання створення об’єктів творчості в межах трудових правовідносин // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Юридичні науки». – 2016. - № 6. – Т. 1., С. 161- 165. (фахове видання)

 74. Публікація - Вахонєва Т.М. Проблеми оцінки та оплати праці професійних творчих працівників / Т.М. Вахонєва // Порівняльно-аналітичне право. – 2016. - № 6, С. 129-132. (Електронне наукове фахове видання юридичного факультету ДВНЗ «Ужгородський національний університет»)

 75. Публікація - Вахонєва Т.М. Критерії визначення видів робіт, виконання яких передбачає здійснення інтелектуальної (творчої) діяльності // Науковий вісник публічного та приватного права. – 2016. – Випуск 3, С. 28-32. (фахове видання)

 76. Публікація - Вахонєва Т.М. Щодо визначення основних ознак інтелектуальної діяльності // Право та інновації. – 2016. - № 4 (16), С. 140-145. (фахове видання)

 77. Публікація - Вахонєва Т.М. Зміст майнових прав на результати інтелектуальної (творчої) праці суб’єктів трудових правовідносин / Т.М. Вахонєва // Порівняльно-аналітичне право. – 2016. - № 5, С. 144-146. (Електронне наукове фахове видання юридичного факультету ДВНЗ «Ужгородський національний університет»)

 78. Публікація - Вахонєва Т.М. Щодо визначення поняття процесуальних гарантій захисту трудових прав творчих працівників / Т.М. Вахонєва // Науковий вісник публічного та приватного права. – 2016. – № 6, С. 42–45. (фахове видання)

 79. Конференція - Вахонєва Т.М. Теоретико-правові основи інтелектуальної (творчої) праці / Т.М. Вахонєва // Теорія і практика розвитку правових інститутів: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 10-11 березня 2016 р.). – К.: «Науково-дослідний інститут публічного права», 2016, С. 28–29.

 80. Публікація - Вахонєва Т.М. Особливості загальнообов’язкового державного соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань // Актуальні проблеми соціального права в Україні: збірник наукових праць / за ред. М.І. Іншина, В.І. Щербини, С.Я. Вавженчука; відпов. ред. І.С. Сахарук – Харків: «Юрайт», 2017. – 282 с. (С. 249-267)

 81. Публікація - Вахонєва Т.М. Щодо доцільності укладення договору про розподілення прав на результати інтелектуальної (творчої) діяльності, створених в результаті виконання трудового договору або службового завдання / Т.М. Вахонєва // Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції. – № 1. – 2017, С. 56–58. (фахове видання)

 82. Публікація - Вахонєва Т.Н. Критерії визначення видів робіт, виконання яких передбачає здійснення інтелектуальної (творчої) діяльності / Т.Н. Вахонєва // Jurnalul juridic national. –2017. – № 1 (23)., С. 102–106. (міжнародне фахове видання)

 83. Публікація - Вахонєва Т. Забезпечення виконання договорів про розподілення прав на результати інтелектуальної (творчої) діяльності / Т.М. Вахонєва // Підприємництво, господарство і право. – 2017. - № 2, С. 5-9. (фахове видання)

 84. Конференція - Вахонєва Т.М. Особливості розгляду спорів про захист прав у сфері інтелектуальної власності // Україна на шляху до Європи: реформа цивільного процесуального законодавства. Зб. наук. праць: Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 7 липня 2017 року) / за заг. ред. І.О. Ізарової, Р.Ю. Ханик-Посполітак. – Київ: ВД Дакор, 2017, С. 230-234. (238 с.)

 85. Публікація - Вахонєва Т.М. Поняття, зміст та формування професійної культури працівника як категорії трудового права // Соціальне право. – 2017. - № 2, С. 22-30.

 86. Конференція - Вахонєва Т.М. Проблеми конкурсного відбору працівників // Правове забезпечення соціальної безпеки в умовах євроінтеграційних процесів: тези допов. учасн. Всеукр. Наук.-практ. конф. (м. Київ, 20 жовтня 2017 р.) / за ред. проф. М.І. Іншина, відп. ред. к.ю.н. І.С. Сахарук. – Київ: Прінт-Сервіс, 2017, С. 68-70.

 87. Конференція - Вахонєва Т.М. Проблеми правового регулювання та організації професійного навчання в Україні / Напрями розвитку науки трудового права та права соціального забезпечення: матеріали VI Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 25-річчю кафедри трудового та господарського права Харківського національного університету внутрішніх справ (м. Харків, 3 листопада 2017 р.); за заг. ред. К.Ю. Мельника. – Х.: Харків. нац. ун-т внутр. справ, 2017. – 462 с. (С. 70-71).

 88. Публікація - Андріїв В.М., Вахонєва Т.М. Професійне навчання як засіб здійснення кар’єрного зростання та елемент професійної культури працівника // Вісник Вищої кваліфікаційної комісії суддів. - 2017. - № 3, С. 39-44. (фахове видання)

 89. Публікація - Андріїв В.М., Вахонєва Т.М. Стажування як категорія трудового права // Актуальні проблеми правознавства.- 2018. Випуск 1 (13), С. 115-123. (фахове видання)

 90. Публікація - Андріїв В.М., Вахонєва Т.М. Атестація як вид оцінки професійних якостей працівників та засіб для здійснення професійної (службової) кар’єри // Вісник вищої кваліфікаційної комісії суддів України. – 2018. - № 1, С. 45-50. (фахове видання)

 91. Публікація - Андріїв В.М., Вахонєва Т.М. Оцінка професійних якостей працівників як категорія трудового права // Вісник Маріупольського державного університету. Серія: право, 2018, вип. 14, С. 209-218. (фахове видання) Index Copernicus

 92. Публікація - Вахонєва Т.М. Правове регулювання та порядок дотримання авторських прав науково-педагогічних працівників // Вісник Маріупольського державного університету. Серія: право, 2018, вип. 14, С. 231-238. (фахове видання) Index Copernicus

 93. Конференція - Вахонєва Т.М. Сумлінна праця як категорія трудового права / Тенденції розвитку науки трудового права та права соціального забезпечення: тези доповідей учасників міжнародної науково-практичної конференції (20 квітня 2018 року) / за ред. д.ю.н., проф. М.І. Іншина, к.ю.н. І.С. Сахарук. – Київ, 2018, С. 46-49. (200 с.)

 94. Публікація - Вахонєва Т.М. Поняття, види та характерні риси творчої праці як категорії трудового права // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – 2018. - № 1 (106), С. 11-14. (фахове видання)

 95. Публікація - Вахонєва Т.М. Особливості та проблеми оформлення трудових відносин із професійними творчими працівниками державних і комунальних закладів культури // Соціальне право. – 2018. - № 1, С. 25-33. (фахове видання)

 96. Публікація - Андріїв В., Вахонєва Т. Гарантії у сфері охорони праці та форми її забезпечення // Вісник вищої кваліфікаційної комісії суддів України. – 2018. - № 4, С. 9-15. (фахове видання)

 97. Конференція - Вахонєва Т.М. Включення до кадрового резерву як засіб для здійснення професійної (службової) кар’єри / Актуальні проблеми трудового права та права соціального забезпечення: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 90-річчю з дня народження чл.-кор. НАПрН України, академіка Міжнародної кадрової академії, Заслуженого діяча науки України, д-ра юрид. наук, проф. О.І. Процевського (Харків, 5 квітня 2019 року). – Харків: Юрайт, 2019. С. 448-451 (508 с.)

 98. Конференція - Вахонєва Т.М. Розширення предмету трудового права / Предмет правового регулювання галузей вітчизняного права: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 15-16 березня 2019 року / ред. кол. Гриценко І.С., Мельник Р.С. та ін. К.: Видавничий дім «Гельветика», 2019, С. 51-54 (90 с.)

 99. Публікація - Вахонєва Т.М. Юридична природа та значення технологічної дисципліни в трудових правовідносинах // Вісник Маріупольського державного університету. Серія: право, 2019, вип. 17, С. 64-71. (фахове видання) Index Copernicus

 100. Публікація - Андріїв В.М., Вахонєва Т.М. Кваліфікація працівників як категорія трудового права // Вісник Маріупольського державного університету. Серія: право, 2019, вип. 17, С. 47-54. (фахове видання) Index Copernicus

 101. Публікація - Андріїв В., Вахонєва Т. Диференціація безпеки праці та гігієни працівників // Вісник вищої кваліфікаційної комісії суддів України. – 2019. - № 1, С. 41-45. (фахове видання)

 102. Публікація - Tetiana Vakhonieva (Mykola Inshyn, Andrii Korotkikh, Anatolii Denisenko, Krystyna Dzhura) Problems of transforming labor legislation of Ukraine in connection with the dissemination of latest employment forms // Opción, Año 36, Especial No.27 (2020): 1840-1863; p.1840-1863. (Scopus)

 103. Навчальний посібник - Римське приватне право [Текст]: навч. посіб. / кол. авт. І.О. Ізарова, Т.М. Вахонєва, Н.В. Павловська; за заг. ред. І.О. Ізарової. – Чернігів: Чернігівський державний інститут права, соціальних технологій та праці, 2010. – 302 с. (Вахонєва Т.М. – глави 7-9, С. 172- 280).

 104. Монографія - Вахонєва Т.М. Правовідносини з реалізації здібностей людини до продуктивної і творчої праці: монографія / Т.М. Вахонєва. – К.: Освіта України, 2017. – 416 с.

 105. Навчальний посібник - Вахонєва Т.М. Авторське право і суміжні права в Україні: Навчальний посібник. – К.: ВД «Дакор», 2019. – 2 –ге вид., перероб. і доп. - 576 с.

 106. Навчальний посібник - Вахонєва Т.М. Основи охорони праці в Україні: навч. посіб. / Т.М. Вахонєва. – Київ: ВД «Дакор», 2019. – 508 с.