тищенко Олена Володимирівна

д.ю.н. професор кафедри трудового права та права соціального забезпечення

Рідна мова: Українська

Комунікаційна компетентність: В процесі науково-педагогічної діяльності отримала сукупність знань, умінь і навичок щодо професійного етикету, ораторського мистецтва, грамотного усного та писемного ділового мовлення, здатності заб

Організаційно-управлінська компетентність: З 2011 р. виконую обов’язки заступника Відповідального секретаря Приймальної комісії Київського національного університету імені Тараса Шевченка з юридичних питань; здійснюю навчально-виховну та науко

Інші професійні навички: Готувала наукові висновки на запити народних депутатів України, Верховного Суду України, Конституційного Суду України щодо законодавчого регулювання пенсійного віку, особливостей пенсійного забезпече

Області професійних інтересів: Теоретично-правові проблеми трудового договору з окремими категоріями працівників; тенденції становлення права соціального забезпечення; кодифікація соціально-забезпечувального законодавства; пенсійна реформа в Україні; соціально-правове становище вразлив

Навчальні дисципліни у викладанні яких які брав участь

 • 2017/18 навчальний рік, 4 курс бакалаври, Трудове право України

 • 2017/18 навчальний рік, 2 курс бакалаври, Право соціального захисту

 • 2017/18 навчальний рік, 2 курс бакалаври, Право социальной защиты

 • 2017/18 навчальний рік, 2 курс бакалаври, Юридична деонтологія

 • 2017/18 навчальний рік, 1 рік магістри, Проблеми права соціального забезпечення

 • 2017/18 навчальний рік, 1 рік магістри, Проблеми права соціального забезпечення

 • 2017/18 навчальний рік, 1 рік магістри, Правове забезпечення соціального захисту окремих категорій працівників

 • 2016/17 навчальний рік, 4 курс бакалаври, . Правове регулювання праці керівних працівників

Досвід наукової та науково-педагогічної роботи

 • з 2016 до - професор кафедри трудового права та права соціального забезпечення, Київського національного університету імені Тараса Шевченка, м. Київ, вул. Володимирівська, 60 , Освіта

 • з 2011 до 2016 - доцент кафедри трудового права та права соціального забезпечення, Київського національного університету імені Тараса Шевченка, м. Київ, вул. Володимирівська, 60 , Освіта

 • з 2004 до 2011 - доцент кафедри трудового, земельного та екологічного права, Київського національного університету імені Тараса Шевченка, м. Київ, вул. Володимирівська, 60 , Освіта

 • з 2003 до 2004 - доцент кафедри трудового, земельного та екологічного права , Академії адвокатури України, м. Київ, вул. Володимирівська, 27, Освіта

 • з 2002 до 2003 - старший викладач кафедри трудового, земельного та екологічного права , Академії адвокатури України, м. Київ, вул. Володимирівська, 27, Освіта

 • з 1998 до 2002 - викладач кафедри правознавства, Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, м. Київ, вул. Освіти,6, Освіта

Навчання та стажування

 • з 27.11.2017 до 01.12.2017 - Maria Curie-Sklodowska University (Lublin, Poland) «Legal education of the future: prospective and priority directions of scientific research», Досліджувала проблематику юридичної освіти майбутнього: перспективні та пріоритетні напрями наукових досліджень

 • з 17.10.2016 до 20.10.2016 - CLM CONSULTING. Poland, Warsaw, «The right to a fair trial in the context of the European Court of Human Rights practice», Ознайомлювалася з проблематикою права на справедливий судовий розгляд в контексті діяльності Європейського суду з прав людини

 • з 12.2014 до - Київський національного університету імені Тараса Шевченка, м. Київ, вул. Володимирівська, 60, Захищена дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук на тему: «Концептуальні основи становлення сучасного права соціального забезпечення» - спеціальність 12.00.05 –трудове право; право соціального забезпечення

 • з 1995 до 1998 - Аспірантура кафедри правознавства Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова (спеціальність 12.00.05 – трудове право; право соціального забезпечення), м. Київ, вул. Освіти, 6, з 1990 до 1995 - Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, м. Київ, вул. Освіти, 6, Закінчила історичний факультет, спеціальність "історія та правознавство"

Іноземна мова

Російська C2

публікації та конференції

 1. Публікація - Tyshchenko, O. V. Addressed social assistance as a social and economic factor of overcoming pov erty of the population of Ukraine / O. V. Tyshchenko, S. M. Chernous, D. I. Sirokha // Науковий вісник Полісся. – 2018. - № 1 (13). Ч. 1. – С. 142-151.

 2. Конференція - Профспiлки України: механiзм реалiзацiї прав працiвникiв 90 рокiв виникнення масового профспiлкового руху в Українi (матерiали наукової конференцiї «Профспiлковий рух в Українї: актуальнi проблеми теорiї, iсторiї, сучасностi», присвяченої 90–рiччю виникнення масового профспiлкового руху в Українi). – К: Логос, 1996. – С. 191 – 192

 3. Публікація - Закон України «Про освiту»: кадрове забезпечення сфери освiти (високi моральнi якостi педагогiчних працiвникiв) Науковi записки НПУ ім. М. Драгоманова.– К. – 1998. – Вип. 3. – С. 33 – 39

 4. Публікація - Правовi проблеми регулювання переведень i перемiщень педагогiчних працiвникiв загальноосвiтнiх шкiл Вiсник Академії працi i соцiальних вiдносин Федерацiї профспiлок України (науково– практичний збiрник). – К. – 1998. – № 2. – С. 38 – 46

 5. Публікація - Право на захист вiд неправомiрного звільнення Правовий статус особи: стан, проблеми, перспективи (збiрник наукових статей). – К: АПСВ, 1998. – С. 93 – 96

 6. Публікація - Закон України «Про загальну середню освіту»: аналіз деяких правових положень

 7. Публікація - Звільнення за аморальний проступок працівника, який виконує виховні функції: правові проблеми Право України. – 2000. – № 6. – С. 50–52

 8. Публікація - Правові проблеми звільнення за порушення трудових обов’язків Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ України. – 2000 . – №3. – С. 120–126

 9. Публікація - До питання правового регулювання прайвесі працівників у проекті Трудового кодексу України Адвокат. – №7. –2004. –С.14–16

 10. Публікація - Сексуальні домагання на роботі: соціально–правовий аспект питання Адвокат .–№11. – 2004. – С.15–17

 11. Публікація - Моббінг – психосоціальний нещасний випадок на роботі Вісник Академії адвокатури України.– Вип. 2. – 2005.– С.82–87

 12. Публікація - Проблеми правового регулювання трудових відносин працівників колективних сільськогосподарських підприємств і фермерських господарств Соціальне законодавство України: Теоретичні і практичні проблеми розвитку: Матеріали науково–практичного семінару / За ред. Н.Б. Болотіної. – К.: КЮІ МВС, 2005.–C.45–53

 13. Публікація - Проблеми правового регулювання запровадження тестування при прийнятті на роботу працівників Бюлетень Міністерства юстиції України. – №12. – 2005.– С.52–57

 14. Публікація - Значення трудової книжки як основного документа про трудову діяльність працівника в сучасних умовах Бюлетень Міністерства юстиції України. –№1. – 2006. – С.29–34

 15. Публікація - Досвід моделювання пенсійних систем країн Західної та Південно–Східної Європи: загальна характеристика Бюлетень Міністерства юстиції України. –№2. – 2006. – С.55–60

 16. Публікація - Ґендерне питання в трудових відносинах: реалії сьогодення Бюлетень Міністерства юстиції України.–№3. – 2006.– С.30–35

 17. Публікація - Пенсійна реформа в Україні: запровадження загально– обов'язкової накопичувальної системи Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2007. – № 3. – С. 49–57

 18. Публікація - Соціально–правові аспекти реалізації пенсійної реформи в Україні та країнах Європейського Союзу К.: ВГЛ «Обрії», 2009

 19. Публікація - Дисциплінарні стягнення за прогул: історико–правові аспекти Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2009. – № 1.– С.71–76

 20. Публікація - До питання щодо правового змісту поняття «колективний договір» Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2009. – № 4–5 (90–91).– С.126–130

 21. Публікація - Реалізація пенсійної реформи в Україні: соціально–правовий аналіз проблеми Бюлетень Міністерства юстиції України. –2011.– № 3 – С.66–73

 22. Конференція - Дискримінація за віком в трудових правовідносинах: проблеми захисту трудових прав працівників Національні та міжнародні стандарти сучасного державотворення: тенденції та перспективи розвитку: Матеріали І Міжнародної наукової конференції,К., НАУ,24 лютого 2011 р.– Ніжин: Видавець ПП Лисенко М.М., 2011.– 460 с.- С.347-348

 23. Публікація - Проблеми правового регулювання припинення трудових відносин із державними службовцями на підставі порушення присяги Право України.–2011.– №1.– С.222–230

 24. Публікація - Окремі питання соціально–правового становища громадян похилого віку в Україні Бюлетень Міністерства юстиції України. –2011.– № 3 – С.66–73

 25. Публікація - Тенденції розвитку законодавства про пенсійний вік Право України. – 2012. – № 6. – С. 67–73

 26. Публікація - Соціально–правове становище бездомних громадян України Публічне право: науково–практичний юридичний журнал.–2013. – № 1(9).–С.238–247

 27. Публікація - Проблеми правового регулювання виплати пенсій за віком громадянам України, які виїхали на постійне місце проживання за кордон Бюлетень Міністерства юстиції України.–2013.– № 5 – С.66–72

 28. Публікація - Проблемы социальной защиты инвалидов в Украине Российский ежегодник трудового права.– 2012.– № 8. – СПб., 2012. – С. 663 – 676

 29. Публікація - Дискримінація за ознакою віку в трудових правовідносинах Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія: Економіка і право: збірник наукових праць. Вип. 18. – К.: Вид–во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2012. – С. 219–222

 30. Публікація - Теоретико-правові проблеми сутності колективного договору як локального нормативного акту Юридичний вісник.- 2012- №1(22).-С.87-90

 31. Публікація - Проблеми реалізації соціально-правової підтримки ВІЛ-інфікованих, хворих на СНІД в Україні Соціальне право. – 2013. – № 1(2).- С.293-305

 32. Публікація - Соціально–правове становище осіб з розладами психічного здоров’я в Україні Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Юриспруденція. Збірник наукових праць.– Вип. 6–2. –Т.2.–2013.– С.43–45

 33. Публікація - Сутність соціальної роботи як складової соціального забезпечення Наукові праці Національного авіаційного університету. Серія: Юридичний вісник «Повітряне і космічне право»: Зб. наук. пр. – К.: НАУ, 2013.–№ 3 (28) – С.97–101

 34. Публікація - Стратегия реформирования системы социальных услуг в Украине: проблемы реализации Закон и жизнь. Международный научно–практический правовой журнал. – 2013.– Ноябрь.– С.211–214

 35. Публікація - Проблеми реалізації соціального захисту дітей війни в Україні Ученые записки Таврического національного университета им. В. И. Вернадского. – Серия «Юридические науки».– 2013.– Т. 26 (65).–№ 2–1.–Ч.1.– С.384–389

 36. Публікація - Державні соціальні стандарти та гарантії як основа соціального забезпечення в Україні Наукові праці Національного авіаційного університету. Серія: Юридичний вісник «Повітряне і космічне право»: Зб. наук. пр. – К.: НАУ, 2013. – № 1 (26) – С.97–102

 37. Публікація - Историко–правовые аспекты благотворительности как первоначальной формы социального обеспечения Закон и жизнь. Международный научно–практический правовой журнал.– 2013.– Декабрь. – С.203–206

 38. Публікація - Значення категорії соціальної справедливості для розвитку соціального забезпечення Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право. – 2013. – Вип.23. – Ч.1.–Т.2.– С.64–69

 39. Публікація - Сутність соціального забезпечення: доктринальні погляди Порівняльно–аналітичне право. Електронне наукове фахове видання. – 2013. – № 4–1.– С.145–149

 40. Публікація - Соціально–правовий розвиток соціального страхування як форми соціального забезпечення в ХХ ст. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Юридичні науки. – 2013.– Т.1.– Вип. 4. – С.142–146

 41. Публікація - Значение социальной пенсии как вида государственного социального обеспечения в современных условиях Закон и жизнь. Международный научно–практический правовой журнал.– 2014.– Январь.– С.177–179

 42. Публікація - Проблеми реалізації рішень адміністративних судів з питань соціального захисту громадян в Україні Право і суспільство.–2013.–№ 6–2.– С.158–160

 43. Публікація - Систематизація соціально–забезпечувального законодавства України Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского. – Серия Юридические науки». – 2013.–Т. 26 (65). – № 2–2. – С.65–70

 44. Публікація - Загальнообов’язкове державне соціальне страхування в Україні: теоретично–правові проблеми Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право. – 2014. – Т.2. – № 24. – С.198–200

 45. Публікація - Концептуальні основи вчення про предмет права соціального забезпечення Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Юриспруденція. Збірник наукових праць.– 2014.– Вип. 7. – С.160–163

 46. Публікація - Дискусійні аспекти пенсійного забезпечення суддів в Україні Юридичний вісник. – 2014.–№2.– С.109–113

 47. Публікація - Современные тенденции социальной защиты как функции государства в Украине Legea si Viata. Международный научно–практический правовой журнал.– 2014. – Aprilie.– С.125–127

 48. Публікація - Трансформація методу права соціального забезпечення Право і суспільство. – 2014 . – № 2. – С.96–102

 49. Публікація - Поняття права соціального забезпечення: теоретичні аспекти Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія Право. – 2014. – № 26. – С.115–119

 50. Публікація - Правовые проблемы солидарной системы пенсионного обеспечения в Украине International Scientific Journal EURO–AMERICAN SCIENTIFIC COOPERATION: research articles / Responsible editors: Tonkyh S., Pryhodko N., Mintz A. – Hamilton, Canada: «Accent Graphics Communications», 2014. – Volume 3. – 126 p. – p. 69–76

 51. Публікація - Еволюція принципів як головних соціально–правових засад права соціального забезпечення Порівняльно–аналітичне право. Електронне наукове фахове видання. – 2014. – № 2. – С.171–175

 52. Публікація - Перспективи модифікації права соціального забезпечення в соціальне право Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія Право. – 2014. – Т.2.– Вип. 27. – С.81– 84

 53. Публікація - Адаптація соціально – забезпечувального законодавства України до законодавства Європейського Союзу як стратегічний напрямок Юридичний науковий електронний журнал. – 2014. – № 3. – С. 66 – 69

 54. Конференція - Соціальна справедливість як підстава реформування пенсійного забезпечення суддів в Україні Тенденції розвитку науки трудового права та права соціального забезпечення. Зб. наук. праць. Матеріали І між нар. наук. – практ. конф. (Київ, 25–26 квіт. 2013 р.) / за ред. проф. М.І. Іншина, проф. Н.М. Хуторян, доц. В.І. Щербини. – К.: Ніка–Центр, 2013.– С. 628–634

 55. Конференція - Проблеми правового регулювання заборони звуження існуючого обсягу державних соціальних гарантій вразливим верствам населення України Правові відносини: проблеми теорії та практики. Зб. наук. праць. Матеріали міжнар. наук.–практ. конф. (Київ, 15 лист. 2013 р.) / за заг. ред. В.П. Нагребельного, Н.М. Пархоменко, М.М. Шумила.– К.: Ніка–Центр, 2013.– С.220–223

 56. Конференція - Проблеми правового регулювання призначення державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію Актуальні питання правової теорії та юридичної практики: Матеріали міжнародної науково–практичної конференції, м. Ужгород, 11–12 жовтня 2013 р.– Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2013. – С.119–121

 57. Конференція - До питання про виконання рішень судів з питань соціального захисту громадян в Україні «Юридична наука України: історія, сучасність, майбутнє»: Міжнародна науково–практична конференція, м. Донецьк, 18–19 жовтня 2013 р. – Д.: Східно–українська наукова юридична організація, 2013. – С.46–50

 58. Конференція - Проблеми законодавчого забезпечення пенсійної реформи в Україні Тенденції та пріоритети реформування законодавства України: Матеріали міжнародної науково–практичної конференції, м. Херсон, 25–26 жовтня 2013 р. – Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2013. – С.75–79

 59. Конференція - Социально–защитная деятельность профсоюзов Украины в современных условиях Профсоюзы и актуальные проблемы трудового, корпоративного и социального права: сборник научных трудов по итогам II Междунар. Науч.–практ. конф., 1–2 нояб. 2013 г. / Междунар. ун–т «МИТСО»; предисл. К. Л. Томашевского; редкол. К. Л. Томашевский (гл. ред.), Е. А. Волк, К. С. Костевич.– Минск: «МИТСО», 2013. – С.65–67

 60. Конференція - Проблемы реализации социальной защиты как функции государства в Украине Конституционные основы трудового права и права социального обеспечения: состояние и перспективы: материалы XIV Ежегодной международной научно–практической конференции юридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова и V научно–практической конференции «Кутафинские чтения» Московского государственного юридического университета 2013. – С.441–446

 61. Конференція - Проблеми реалізації соціально–правового захисту вразливих верств населення України «Методологія публічного та приватного права: сучасний стан та перспективи розвитку»: Матеріали міжнародної науково–практичної конференції (м. Одеса,Україна,1–2 листопада 2013 р.) – Одеса: ГО «Причорноморська фундація права», 2013.– Част. ІІ. – С.24–26

 62. Конференція - Правове регулювання функціонування в Україні будинків–інтернатів для громадян похилого віку «Держава і право: проблеми становлення і стратегія розвитку»: Матеріали міжнародної науково–практичної конференції, м. Ужгород, 15–16 листопада 2013р. – Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2013. – С.116–117

 63. Конференція - Проблеми адаптації соціально–забезпечувального законодавства України до законодавства Європейського Союзу Правове життя: сучасний стан та перспективи розвитку: Матеріали міжнародної науково–практичної конференції, м. Запоріжжя, 22–23 листопада 2013 року. – Запоріжжя: У 2 част. Запорізька міська громадська організація «Істина», 2013. – Част. 1 .– С.129–131

 64. Конференція - Щодо приналежності інвалідів ІІІ групи до непрацездатних осіб: соціально–правовий аспект Права людини в умовах сучасного державотворення: теоретичні і практичні аспекти: Матеріали міжнародної науково–практичної конференції, м. Дніпропетровськ, 22–23 листопада 2013 р.– Дніпропетровськ: У 2 част. – ГО «Правовий світ», 2013.– Част. ІІ. –С. 22–24

 65. Конференція - Проблеми правового регулювання державних соціальних стандартів та гарантій в Україні Права та обов’язки людини в сучасному світі: Матеріали міжнародної науково–практичної конференції (м. Одеса, Україна, 6–7 грудня 2013 р.) – Одеса: ГО «Причорноморська фундація права», 2013. – С.87–89

 66. Конференція - Соціальна робота з вразливими верствами населення в Україні: проблеми правового регулювання Правові засоби забезпечення та захисту прав людини: вітчизняний та зарубіжний досвід: Матеріали міжнародної науково–практичної конференції, (м. Харків, 6–7 грудня 2013 року). – Харків: ГО «Асоціація аспірантів–юристів», 2013. – С.125–127

 67. Конференція - Кодекс о социальном обеспечении Украины: перспективы на будущее Compititivitatea capitalului uman pe piata muncii in conditiile dezvoltarii regionale si a integrarii Europene: Materiale Conferintei Stiintifico–Practice Internationale (22–23 mai 2013) Balti, Presa universitara balteana.–2014.– P.140–144

 68. Конференція - Соціально–правова сутність благодійності в умовах сьогодення Людина, суспільство, держава: правовий вимір в сучасному світі: (Матеріали IV Міжнародної науково–практичної конференції, м. Київ, Національний авіаційний університет, 27 лютого 2014 р.). – С.451–453

 69. Конференція - Проблеми кодифікації соціально–забезпечувального законодавства України Законодавство України: недоліки, проблеми систематизації та перспективи розвитку: Матеріали всеукраїнської науково–практичної конференції, м. Херсон, 14–15 лютого 2014 р. – Херсон: дім «Гельветика», 2014. – С.65–67

 70. Конференція - Концептуальні основи соціального забезпечення в Україні Верховенство права у процесі державотворення та захисту прав людини в Україні: Матеріали міжнародної науково–практичної конференції (м. Одеса, Україна, 14–15 лютого 2014 р.). – Одеса: ГО «Причорноморська фундація права», 2014. – С. 65–66

 71. Конференція - Теоретичний зміст поняття «право соціального забезпечення» Актуальні питання публічного та приватного права у контексті сучасних процесів реформування законодавства: Матеріали науково–практичної конференції, м. Херсон, 11.–12 квітня 2014 р. – Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2014. – С.122–125

 72. Конференція - Особливості методу сучасного права соціального забезпечення України Право і держава сучасної України: проблеми розвитку та взаємодії: тези доповідей міжнародної науково–практичної конференції, м. Запоріжжя, 18–19 квітня 2014 року / За заг. ред. Т.О. Коломоєць. – Запоріжжя: ЗНУ, 2014.– С.124–126

 73. Конференція - До питання про предмет права соціального забезпечення Міжнародні та національні правові виміри забезпечення стабільності: Матеріали Міжнародної науково–практичної конференції, м. Львів, 25 –26 квітня 2014 р. – Львів: Західноукраїнська організація «Центр правничих ініціатив», 2014. – Част. ІІ.– С.64–65

 74. Конференція - Проблеми реалізації соціального забезпечення в умовах нестабільної економіки Становлення громадянського суспільства в Україні: нормативно–правове підґрунтя: Міжнародна науково–практична конференція, м. Дніпропетровськ, 06–07 червня 2014 р. – Дніпропетровськ: ГО «Правовий світ», 2014. – С.74–77

 75. Публікація - Право соціального забезпечення України: теоретичні та практичні проблеми формування і розвитку галузі К.: ДП «Прінт сервіс», 2014

 76. Публікація - Досвід соціального забезпечення населення в провідних країнах Європейського Союзу Науковий вісник Херсонського державного університету. – Випуск 2.- 2015 – С.76-81

 77. Публікація - Историко-правовые аспекты зарождения социального страхования как основной организационно-правовой формы социального обеспечения Legea si Viata.- № 6.-2015 – С.139-142

 78. Публікація - Проблеми правового регулювання державних соціальних допомог в Україні Право і суспільство.- 2015. - №5. - С.29 -34

 79. Публікація - Законодавче забезпечення соціальних послуг в Україні: теоретично-правові проблеми Науковий вісник Ужгородського національного університету.- 2015. - №33. - С.197 - 202

 80. Публікація - Реалізація гуманістичної функції права соціального забезпечення України в сучасних соціально-економічних умовах Юридичний науковий електронний журнал. – 2015.– № 3.– С. 101-104

 81. Публікація - Сущность принципов права социального обеспечения: доктринальные подходы Legea si Viata.- № 7.-2015 – С.79-82

 82. Публікація - Еволюція благодійної діяльності як суспільно-правового явища Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Юриспруденція».- 2015.- № 14.- С.112-115

 83. Публікація - Проблеми вдосконалення соціально-забезпечувального законодавства України Порівняльно–аналітичне право. Електронне наукове фахове видання. – 2015.– № 2.– С.151-154

 84. Публікація - Соціально-правовий статус дітей війни як громадян похилого віку в Україні Науковий вісник Херсонського державного університету. – Випуск 3.- 2015.- С.21-24

 85. Публікація - Соціальне забезпечення населення окремих країн Європи та Америки: порівняльно-правовий аспект Актуальні проблеми держави і права.- 2015.- № 75 – С. 234-241

 86. Публікація - Социальная справедливость как основа социальной политики цивилизованного государства Legea si Viata.- Noiembrie.-2015 – С.117-121

 87. Публікація - Социальная справедливость как основа социальной политики цивилизованного государства Legea si Viata.- Noiembrie.-2015 – С.117-121

 88. Публікація - Соціальні стандарти в Україні: проблеми євроінтеграції Право України.- 2016.- № 8.- С.24-32

 89. Конференція - Предмет права соціального забезпечення в сучасних соціально-економічних умовах Правова реформа в сучасних умовах: досягнення і перспективи: [Матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, Національний авіаційний унверситет, 26 лютого 2016 р. Т.ІІ – Тернопіль: Вектор, 2016.- 332 с. – С.154-156.]

 90. Конференція - Доцільність відміни трудової книжки в сучасних умовах: дискусійні аспекти питання Проблеми кодифікації трудового законодавства України: тези допов. учасн. Всеукр. наук. -практ. конф. (м. Київ, 26 квітня 2017 р / за ред. проф. М.І. Іншина, відп. ред. к.ю.н. І.С. Сахарук.- Київ: Прінт-Сервіс, 2017.-267с.-С.201-204

 91. Конференція - Соціальна справедливість як критерій соціальної політики Актуальні проблеми соціального права в умовах євроінтеграції: Матеріали Міжнародн. наук.-практ. конф., присв. 90-річчю проф. І.М. Сироти (м. Одеса, 31 жовтня 2017 р.).- Одеса: Фенікс, 2017.- 212с.-С.104-108 держави

 92. Публікація - Реалізація права на гідне життя як основа соціальної політики Бельгії Соціальне право. Науковий журнал.- Випуск №2.- 2017.- С.120-127

 93. Конференція - Значення академічної свободи для підготовки юристів у вищих навчальних закладах України Scientific pedagogical internship «Legal education of the future: prospective and priority directions of scientific research» :Internship proceedings, November 27 – Desember 1,2017. Lublin: Izdevniecida «Baltija Publishing». 184 p.- p.146-149

 94. Конференція - Стратегія боротьби з бідністю як складова соціальної безпеки держави Правове забезпечення соціальної безпеки в умовах євроінтеграційних процесів: тези допов. учасн. Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Київ, 20 жовтня 2017 р.)/ за ред. проф. М.І. Іншина, відп. ред. К.ю.н. І.С. Сахарук.- Київ: Прінт-Сервіс,2017.- 159 с.- С.37-40

 95. Конференція - Ефективне соціально-забезпечувальне законодавство запорука соціальної безпеки України Правове забезпечення соціальної безпеки в умовах євроінтеграційних процесів: тези допов. учасн. ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Київ, 26 жовтня 2018 р.) / за ред. проф. М. І. Іншина, к.ю.н. І. С. Сахарук. – Київ : ФОП Маслаков, 2018. – 191 с.- С.52-56

 96. Конференція - Соціальне забезпечення як показник гуманізації суспільства і держави Актуальні проблеми соціального права. Випуск ІV: науково-практичний посібник // Збірник матеріалів учасників Всеукраїнських соціальних програм (заходів) ВГОІ «Інститут реабілітації та соціальних технологій» у 2017 р. / за заг. ред. Іншина М.І., Костюка В.Л., Мельника В.П. К. : ПВГОІ «ІР СТ Україна», 2018. – 190 с.- С.17-20

 97. Публікація - Addressed social assistance as a social and economic factor of overcoming poverty of the population of Ukraine Науковий вісник Полісся. – 2018. - № 1 (13). Ч. 1. – С. 142-151

 98. Конференція - Соціальне забезпечення як суспільно-правове явище: еволюція питання Сучасна університетська правова освіта і наука: [Матеріали VIIІ Міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, Національний авіаційний університет, 23 лютого 2018 р.] Том 2. – Тернопіль: Вектор, 2018. – 284 с. – С.148-150.

 99. Конференція - Modification of Ukrainian social welfare law: problems and prospecs International scientific conference «The development of legal sciences: and solutions» : Conference Proceedings, April 27-28. Kaunas: Izdevnieciba «Baltija Publishing», 2018.- 184 p.- p. 177-180

 100. Публікація - The doctrine of social security: the development of conceptual positions EURÓPSKA VEDA. Vedecký časopis. EUROPEAN SCIENCE. Scientific journal, 3.2018. Ročník 2. Year 2 – p.40-44

 101. Публікація - Perspectives of the institution of social security legislation of Ukrain: theoretical and legal aspects Публічне право. Науково-практичний юридичний журнал.-2018.-т.2.- С.28-34

 102. Публікація - Principal ideal of the right to social security Соціальне право. Науковий журнал- №1.- 2018.- С.166-174

 103. Курс - Права людини: Метод. рекомендації для вчителів загальноосвітніх шкіл, гімназій та ліцеїв К.: Вид.–во «Право», 1998 Бжезо– вська Т., Булда А., Забло– цька Л. (всього 5 осіб)

 104. Курс - Трудове право України: Навчальний посібник у схемах для студентів юридичних спеціальностей Запоріжжя: ЗДУ, 2004 Смолярова М.Л.

 105. Курс - Трудове право: порядок ведення та оформлення кадрових документів: Навчальний посібник К.: Алерта, 2005 Наров- ська К.Б., Пастухов В.П., Черноус С.М.

 106. Курс - Трудовий договір з педагогічними працівниками середніх загальноосвітніх шкіл К.: ВГЛ «Обрії», 2010

 107. Курс - Соціальна робота та права людини К.: ВГЛ «Обрії», 2010

 108. Курс - Соціально–правовий захист вразливих верств населення України К.: ВГЛ «Обрії», 2011

 109. Курс - Методичні рекомендації щодо застосування норм національного законодавства при визначенні прав громадян на пільговий вступ до вищих навчальних закладів 3 – є вид. допов. та перероб. - К. : Видавничо–поліграфічний центр «Київський університет», 2014 Василь–ченко О.П., Позняк Е.В.

 110. Курс - Проблеми теорії права соціального забезпечення К.: ВПЦ «Київський університет», 2019