Сіньова Людмила Миколаївна

к.ю.н. асистент кафедри трудового права та права соціального забезпечення

Рідна мова: українська

Комунікаційна компетентність: Комунікабельна, вмію працювати в колективі, здатна приймати самостійно рішення, стійка до стресових ситуацій

Організаційно-управлінська компетентність: Є досвід в проведенні та організації масових заходів, таких як: конференцій, круглих столів та дозвілля студентів

Інші професійні навички: Добре обізнана з процесом оформлення навантаженням кафедри, являюсь секретарем Ради ветеранів юридичного факультету

Області професійних інтересів: Право соціального забезпечення, трудове право, юридична деонтологія, охорона праці

Навчальні дисципліни у викладанні яких які брав участь

 • 2017/18 навчальний рік, 4 курс бакалаври, Проблеми правового регулювання керівних працівників та працюючих власників

 • 2017/18 навчальний рік, 4 курс бакалаври, Трудо-правові питання управління в господарських товариствах

 • 2017/18 навчальний рік, 2 курс бакалаври, . Юридична деонтологія

 • 2017/18 навчальний рік, 2 курс бакалаври, Юридическая деонтологія

 • 2017/18 навчальний рік, 2 курс бакалаври, Право соціального захисту

 • 2017/18 навчальний рік, 2 курс бакалаври, Право социальной защиты

 • 2017/18 навчальний рік, 4 курс бакалаври, Основи охорони праці

 • 2013/14 навчальний рік, 1 рік магістри, Проблеми трудового права

 • 2014/15 навчальний рік, 4 курс бакалаври, Основи охорони праці

 • 2014/15 навчальний рік, 1 рік магістри, Правове забезпечення соціального захисту окремих категорій працівників

 • 2014/15 навчальний рік, 1 рік магістри, Правовий і соціальний захист дітей та молоді

 • 2015/16 навчальний рік, 4 курс бакалаври, Трудове право

 • 2016/17 навчальний рік, 2 рік магістри, Проблеми права соціального забезпечення

 • 2016/17 навчальний рік, 2 рік магістри, Теоретичні проблеми цивільного та трудового права

Досвід наукової та науково-педагогічної роботи

 • з 2017 до - - асистент кафедри трудового права та права соціального забезпечення , кафедра трудового права та права соціального забезпечення юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Освіта

 • з 01.02.2014 до 30.06.2016 - асистент кафедри трудового права та права соціального забезпечення , кафедра трудового права та права соціального забезпечення юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Освіта

Навчання та стажування

з 2008 до 2013 - Київський національний університет імені Тараса Шевченка , Україна, кандидат юридичних наук, назва дисертації: «Правове регулювання соціального захисту остарбайтерів»

публікації та конференції

 1. Публікація - Історико-правові аспекти соціального захисту остарбайтерів у країнах Європи Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки. – № 79. – 2008. – С. 50 – 52.

 2. Публікація - Державна політика України у сфері соціального захисту остарбайтерів: правові питання Наука і правоохорона. – № 2 (12). – 2011. – Частина ІІ. – С. 183 – 188.

 3. Публікація - Правове регулювання статусу остарбайтерів: історико-правовий аналіз Наука і правоохорона. – 2011. – № 3, част. ІІ. – С. 117 – 123.

 4. Публікація - Соціально-правовий захист остарбайтерів в Україні: проблеми і шляхи вирішення Актуальні проблеми права: теорія і практика. Збірник наукових праць № 22. – Луганськ: Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, 2011. – С. 624 – 630.

 5. Публікація - Сучасний стан соціальної захищеності остарбайтерів за законодавством України та способи його вдосконалення Публічне право. – 2012. – №2 (6). C. 374 – 379.

 6. Публікація - Історично-правові засади діяльності Фонду «Взаєморозуміння і примирення» в Україні Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки. – № 90. – 2012. – С. 100 – 103.

 7. Конференція - Проблеми правового статусу остарбайтерів Права і свободи людини і громадянина: проблеми судового захисту. Збірник наукових праць міжнародної науково-практичної конференції: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції Київського національного університету імені Тараса Шевченка (23 – 24 листопада 2007 року). – К.: ВГЛ «Обрії», 2008. – С. 254 – 256.

 8. Конференція - Соціально-правові засади статусу остарбайтерів в роки Другої світової війни Від громадянського суспільства до правової держави. Тези ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції. – Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2008. – С. 99 – 101.

 9. Конференція - Історичні аспекти примусової депортації працездатного населення України в роки ВВВ Актуальні питання державотворення в Україні. Збірник наукових праць міжнародної науково-практичної конференції (24 – 25 квітня 2008 року). – К.: ВГЛ «Обрії», 2008. – Ч. 3. – С. 154 – 155.

 10. Конференція - Правові засади соціального захисту остарбайтерів Міжнародна науково-практична конференція «Право та економіка: генезис, сучасний стан та перспективи розвитку» (м. Одеса, 30 травня 2008 р.) / ОНУ ім. І.І. Мечникова. – Одеса: Астропринт, 2008. – С. 459 – 464.

 11. Конференція - Правове регулювання соціального захисту остарбайтерів Актуальні питання державотворення в Україні очима молодих учених. Збірник наукових праць міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених Київського національного університету імені Тараса Шевченка (23 – 24 квітня 2009 року). – К., 2009. – Ч. ІІІ. – С. 269 – 271.

 12. Конференція - Поняття та особливості механізму соціального захисту остарбайтерів Права людини і основоположні свободи: міжнародні стандарти та національний вибір: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених (20 березня 2010 р., м. Донецьк, Україна) / Упор. Л.М. Дешко, Ю.В. Мазур. – Донецьк: ДонНУ, 2010. – С. 198 – 200.

 13. Конференція - Розвиток національного законодавства щодо забезпечення соціального захисту остарбайтерів Правове забезпечення соціальної сфери: зб. матер. І Міжнар. наук. конф. студ. та аспірантів, (Одеса, 26 – 27 березня 2010 р.) / за заг. ред. д.ю.н., проф. Ю.М. Оборотова. – Одеса: Фенікс, 2010. – С. 273 – 275.

 14. Конференція - Генеза правового регулювання соціального захисту остарбайтерів Актуальні питання державотворення в Україні очима молодих учених. Збірник наукових праць міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених Київського національного університету імені Тараса Шевченка (23 квітня 2010 року). – К., 2010. – Ч ІІ. – С. 45 – 46.

 15. Конференція - Правовий захист остарбайтерів: історичний аспект Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод: 60 років європейських цінностей: Матеріали міжнародного круглого столу (8 грудня 2010 р., м. Донецьк, Україна) / Упор. Л.М. Дешко, Ю.В. Мазур. – Донецьк: Сучасний друк, 2010. – 177 с. – С. 143 – 145.

 16. Конференція - Международно-правовые основы социальной защиты остарбайтеров Проблеми правового забезпечення інтересів суб’єктів трудового права в умовах реформування трудового законодавства (збірник тез Міжн.науково-практичної конференції, присвяченої ювілею професора, заслуженого юриста України Р.І. Кондратьєва, 30 вересня-1 жовтня 2011 року) / За ред. к.ю.н., доц. А.В. Андрушко, к.ю.н., О.А. Ситницької. Хмельницький

 17. Конференція - Фонд «Взаєморозуміння і примирення»: історико-правовий аспект створення та діяльності в Україні Правове регулювання ринків капіталів, товарів, праці: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Правове регулювання ринків капіталів, товарів, праці»(м. Донецьк, 9 грудня 2011 року) / Ред. кол. О.С. Янкова, Л.П. Амелічева, І.Ф. Коваль. – Донецьк: ДонНУ, 2011. – с. 204. – С. 128 – 130.

 18. Конференція - Проблеми правового регулювання соціального забезпечення остарбайтерів, які постраждали під час Другої світової війни Актуальні питання державотворення в Україні: матеріали міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених (21 квітня 2011 року). – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2011. – С. 232 – 233.

 19. Конференція - Актуальні питання до визначення поняття «Остарбайтер» Теорія і практика сучасного права: перспективи та сьогодення: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м. Запоріжжя, 28-29 квітня 2012 року. – Запоріжжя: у 2-х частинах. – Запоріжжя: Запорізька міська громадська організація «Істина», 2012. – Ч. 2. – 112 с. – С. 16 – 18.

 20. Конференція - Правове регулювання соціального захисту остарбайтерів як громадян похилого віку Правове життя сучасної України: матер. Міжн.наук.конф. проф.-викл. складу (Одеса 20 – 21 квітня 2012 р.) Т. 3 / відп. за випуск д.ю.н., проф. В.М. Дрьомін / Націон. ун-т «Одеська юридична академія» – Одеса: Фенікс, 2012. – С. 401-403. – 490 с.

 21. Публікація - Сутність остарбайтерства як виду примусової праці Право на працю та інші соціально-економічні права людини і громадянина / Упорядники: В.Ф. Пеньківський, Л.С. Нецька, О.В. Тищенко // Літературний редактор К.В. Гутаріна. – К.: ВГЛ «Обрії», 2012. – 306 с. – С. 164 – 168.

 22. Публікація - Деякі питання соціально-правового захисту остарбайтерів в Україні Юридичний журнал: аналітичні матеріали. Коментарі. Судова практика. – 2012. – № 6. – С. 92-95.

 23. Публікація - Особливості становлення і перспективи розвитку соціального захисту жертв нацистських переслідувань в країнах Європи та в Україні Актуальні проблеми права: теорія і практика. Збірник наукових праць № 26. – Луганськ: Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, 2013. – 652 с. – С. 504-510.

 24. Публікація - Остарбайтери як суб’єкти права соціального забезпечення: міжнародний досвід Митна справа № 1 (85), 2013, частина 2, книга 1. – 472 с. – С. 379-383.

 25. Публікація - Інтерпретація соціально-правової категорії «остарбайтер» в Україні Митна справа № 2 (86), 2013, частина 2, книга 2. – 500 с. – С. 465-472.

 26. Публікація - До питання соціального захисту ветеранів війни та жертв нацизму в Україні Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки. - № 95. - 2013. – С. 74 – 77

 27. Публікація - Сучасний стан соціального захисту жертв нацистських переслідувань в Україні Публічне право. Науково-практичний юридичний журнал – 2013. - №2 (10). C. 384-391

 28. Публікація - Проблеми евтаназії в сучасному праві Держава і право: Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Спецвипуск. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України 2007. – С. 110 – 115.

 29. Конференція - Щодо окремих видів соціального захисту жертв нацистських переслідувань Соціальні ініціативи Президента України та права інвалідів : матеріали всеукраїнського круглого столу ВГОІ «Інститут реабілітації та соціальних технологій» (м. Київ, 19-20 липня 2013 р.) / за заг. ред. М.І. Іншина, В.Л. Костюка, В.П. Мельника, Д.І. Сірохи. – К.: «ІР СТ Україна», 2013. – 224 с. – С. 56-61.

 30. Конференція - Правове регулювання компенсаційних виплат жертвам нацистських переслідувань за законодавством України Актуальні питання державотворення в Україні очима молодих учених. Збірник наукових праць міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених Київського національного університету імені Тараса Шевченка (30 березня 2012 року)

 31. Конференція - Проблеми розмежування понять «остарбайтер» і «гастарбайтер» в законодавстві України Тенденції розвитку науки трудового права та права соціального забезпечення. Зб. наук. праць. Матеріали І міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 25-26 квіт. 2013 р.) / за ред. проф. М.І. Іншина, проф. Н.М. Хуторян, доц. В.І. Щербини. – К.: Ніка-Центр, 2013. – 676 с. – С. 609-614.

 32. Публікація - До роковин початку насильного вивезення мирного населення з території окупованої України на примусові роботи у роки Великої Вітчизняної війни Актуальні питання державотворення в Україні очима молодих учених. Збірник наукових праць міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених Київського національного університету імен

 33. Конференція - Класифікація остарбайтерів за видами примусових робіт під час Другої світової війни Від громадянського суспільства – до правової держави: Тези VIII Міжнародної наукової Internet-конференції студентів та молодих вчених. – Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2013: http://DSpace. univer. kharkov.ua «юридичний факультет»; http://www. – jurfak. univer. kharkov.ua «наукове життя // конференції та інші наукові заходи //

 34. Конференція - Створення та діяльність Міжнародної громадської організації «Міжнародний фонд «Взаєморозуміння і толерантність в Україні» Кодифікація трудового законодавства та права осіб з інвалідністю: проблеми та перспективи: матеріали всеукраїнської (національної) конференції; м. Київ, 22-24 листопада 2012 р. / За заг. редакцією А.П. Зайця, М.І. Іншина, В.Л. Костюка. – К.: ВГОІ «Інститут реабілітації та соціальних технологій», ПВГОІ «ІР СТ Україна». – 2013.

 35. Конференція - Щодо функцій соціального забезпечення в сучасних умовах Актуальні проблеми трудового права і права соціального забезпечення : тези доп. та наук. повідомл. сучасн. V Міжнар. наук.-практ. конф. (Харків, 27-28 верес. 2013 р.) / за ред. В. В. Жернакова. – Х. : Право, 2013. – 560 с. – С. 484-486.

 36. Конференція - Актуальні питання щодо забезпечення соціального захисту жертв нацистських переслідувань в Україні Актуальні питання теорії та практики застосування сучасного вітчизняного та міжнародного права: Міжнародна науково-практична конференція, м. Київ, 11-12 липня 2014 р. – К.: Центр правових наукових досліджень, 2014. – 140 с. – С.61-63.

 37. Конференція - Історико-правова характеристика соціального захисту жертв нацистських переслідувань Актуальні завдання та напрями розвитку юридичної науки у ХХІ столітті: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Львів, 22-23 серпня 2014 р. – Львів: Західноукраїнська організація «Центр правничих ініціатив», 2014. – 136 с. – С. 102-105.

 38. Конференція - Боротьба з бідністю як функція соціальної держави Актуальні питання державотворення в Україні: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (23 травня 2014 року) / Редкол.: д.ю.н. І. С. Гриценко (голова), проф. П. С. Берзін (заст. голови), к.ю.н. І. С. Сахарук (відп. ред.) – К.: Прінт-Сервіс, 2014. – 534 c. – С. 338 – 339.

 39. Конференція - Соціальна реабілітація як напрямок соціального захисту Актуальні юридичної науки на шляху сучасної розбудови держави і суспільства: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м. Суми, 5 – 7 червня 2014 / [За ред.: В.С. Венедіктова, проф. А.М. Куліша]. – Суми: Сумський державний університет, 2014. – 382 c. – С. 321 – 324.

 40. Конференція - До питання про значення функцій права соціального забезпечення в сучасних умовах Актуальні питання державотворення в Україні: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (22 травня 2015 року) / Редкол.: д.ю.н. І. С. Гриценко (голова), к.ю.н. І. С. Сахарук (відп. ред.) та ін. – К.: Прінт-Сервіс, 2015. – 575 c. – С. 333 – 334.

 41. Конференція - Значення соціальної функції в праві соціального забезпечення Сучасні проблеми трудового та пенсійного законодавства : матеріали ІV Всеукраїнської наук.-практ. конф. (м. Харків, 27 листопада 2015 р.) ; за заг. ред. К. Ю. Мельника / МВС України, Харк. нац. ун-т внутр. справ. – Х. : ХНУВС, 2015. – 354 с. - С. 287-289.

 42. Публікація - Організаційно-функціональне призначення Федерального фонду «Пам'ять, відповідальність і майбутнє» Публічне право. Науково-практичний юридичний журнал – 2015. - №3 (9). C. 298-304.

 43. Публікація - Правове регулювання соціального захисту жертв нацистських переслідувань. Монографія / Л.М. Сіньова. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2014. – 239 с.

 44. Публікація - Право соціального забезпечення України. Практикум / О.Л. Кучма, Л.М. Сіньова. – К., 2014. – 73 с.: http://www.law.univ.kiev.ua/biblioteka/36-literatura-kafedry-trudovogo-prava-ta-prava-socialnogo-zabezpechennja/navchalno-metodychna-literatura/7132-pravo-sotsialnoho-zabezpechennia-ukrainy?lang=uk_UA.UTF-8,%20uk_UA,%20uk_UA.KOI8-R,%20uk_UA.CP1251,%20uk_UA.CP866,%20uk_UA.ISO8859-5,%20ukrainian

 45. Публікація - Соціально-правовий захист жертв нацистських переслідувань в міжнародних актах та за законодавством України: порівняльний аспект Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки. - № 1(99). - 2014. – С. 106 –109.

 46. Публікація - Сутність гуманістичної функції права соціального забезпечення в сучасних умовах Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки. - № 1(102). - 2016. – С. 32 –34.

 47. Конференція - Значення гуманістичної функції в праві соціального забезпечення Тенденції розвитку науки трудового права та права соціального забезпечення: тези доп. та наук. повідомл. учасн. ІІ Міжнар. наук.-практ.конф.(м. Київ, 21-22 квітня 2016 р.) / за ред. проф. М.І. Іншина, проф. В.І. Щербини, відпов. ред. к.ю.н. І. С. Сахарук. – Київ: Прінт-Сервіс, 2016. – 301 с. – С. 219-224.

 48. Конференція - Вплив політичної функції права соціального забезпечення на соціалізацію суспільства Актуальні питання державотворення в Україні: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (20 травня 2016 року) / Редкол.: д.ю.н. І. С. Гриценко (голова), к.ю.н. І. С. Сахарук (відп. ред.) та ін. – В 3-х томах. – Том 2. - К.: ВПЦ «Київський університет», 2016. – 355 c. – С. 201 – 203.

 49. Публікація - Політична функція права соціального забезпечення: теоретичні аспекти Актуальні проблеми соціального права. Випуск ІІ : Науково-практичний посібник [Збірник статей учасників всеукраїнських соціальних програм (заходів) ВГОІ «Інститут реабілітації та соціальних технологій» у 2015 р. ] / За загальною редакцією М.І. Іншина, В.Л. Костюка, В.П. Мельника. – К.: ПВГОІ «ІР СТ Україна», 2016. – 220 с. – С. 53-54.

 50. Публікація - Пільги як вид соціального забезпечення за законодавством України. Збірник нормативно-правових актів України. – К. : «Освіта України», 2016. – 312 с. Кучма О.Л.

 51. Семінар - Соціально-правовий захист громадян похилого віку в сучасних умовах Сучасні виклики українського права в контексті європейської інтеграції: тези доповідей учасників постійно діючого наукового семінару [Текст] / за заг. ред. проф. Р. С. Мельника // Бюлетень № 2 (2) травень 2016 р. – Київ : Центр німецького права, Рада молодих вчених юридичного факультету КНУ імені Тараса Шевченка, 2016. – 59 с. – С. 51- 55.

 52. Публікація - Модифікація політичної функції права соціального забезпечення в умовах сьогодення Вісник Чернівецького факультету Національного університету «Одеська юридична академія» : збірник наукових статей. – Чернівці, 2016. – № 2. – 456 с. – С. 311-320. (фахове видання)

 53. Публікація - Теоретично-правові аспекти охоронної функції права соціального забезпечення Електронне наукове фахове видання «Порівняльно-аналітичне право» : – № 2/2016 від 28.07.2016. – С. 87–90. www.pap.in.ua

 54. Конференція - Охоронна функція права соціального забезпечення в сучасних умовах Збірка кращих виступів та доповідей на засіданні круглого столу; тема: «Держава як політична форма організації суспільства для спільного існування і діяльності людства в умовах розбудови правової держави» / Випуск шостий «Теорія права та держави; юридична відповідальність; історія правових і політичних учень» // Н.В. Теремцова. // За заг.ред. Теремцової Н.В. – Київ. –

 55. Публікація - Подолання бідності в Україні: соціально-правовий аспект Вісник Чернівецького факультету Національного університету «Одеська юридична академія» : збірник наукових статей. – Чернівці, 2016. – № 3. – 312 с. – С. 183-194.

 56. Конференція - Регулятивна функція права соціального забезпечення: поняття та характеристика Соціально-економічні та правові підстави вдосконалення трудового законодавства на сучасному етапі : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Хмельницький, 21 жовтня 2016 року). – Хмельницький : Хмельницький університет управління та права, 2016. — 358 с. – С. 267-273.

 57. Конференція - Реабілітаційна функція права соціального забезпечення Сфера дії трудового права та права соціального забезпечення : матеріали V Всеукраїнської наук.-практ. конф. (м. Харків, 28 жовтня 2016 р.) ; за заг. ред. К. Ю. Мельника / МВС України, Харк. нац. ун-т внутр. справ. – Х. : ХНУВС, 2016. – 426 с. - С. 383-386. http://univd.edu.ua/general/publishing/konf/118.pdf

 58. Публікація - Правове становище учасників антитерористичної операції: термінологічний аспект Електронне наукове фахове видання «Порівняльно-аналітичне право» : – № 5/2016. – С. 157–160. www.pap.in.ua

 59. Публікація - Правове регулювання соціального захисту учасників антитерористичної операції Юридичний науковий електронний журнал. Електронне наукове фахове видання. – № 6/2016. – С. 113-116.

 60. Публікація - Трудове право України. Практикум для студентів юридичного факультету – Київ: «Освіта України», 2017. – 150 с. Кучма О.Л., Черноус С.М.

 61. Публікація - Соціальне забезпечення людей похилого віку в Україні: сучасні реалії Науково-практичний юридичний журнал «Публічне право» : – № 1 (25)/2017. – С. 191–197.

 62. Публікація - Реабілітаційна функція як напрямок соціального захисту в сучасних умовах Вісник Чернівецького факультету Національного університету «Одеська юридична академія» : збірник наукових статей. – Чернівці, 2017. – № 1. – 276 с. – С. 169-181.

 63. Публікація - Соціально-правові проблеми дискримінації громадян похилого віку як вразливої версти населення Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки. - № 2(103). - 2016. – С. 31 –35.

 64. Публікація - Забезпечення пільгами як різновид соціальної функції держави Навчальний посібник. – Київ : юридичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 2017. – 524 с.Андріїв В.М., Кучма О.Л.

 65. Конференція - Працевлаштування внутрішньо переміщених осіб: проблемні питання Проблеми кодифікації трудового законодавства України : тези допов. учасн. Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Київ, 26 квітня 2017 р.) / за ред. проф. М.І. Іншина, відпов. ред. к.ю.н. І.С. Сахарук. – Київ : Прінт-Сервіс, 2017. – 267 с. – С. 185-187.

 66. Публікація - Соціальна політика України у сфері захисту громадян похилого віку Актуальні проблеми соціального права в Україні: збірник наукових праць / за ред. М. І. Іншина, В. І. Щербини, С. Я. Вавженчука; відпов. ред. І. С. Сахарук − Харків: «Юрайт», 2017 – 282 с. – С. 230-248. .

 67. Публікація - Всеукраїнська благодійна організація «Турбота про літніх в Україні: історико-правові аспекти» Соціальне право. Науковий журнал. Випуск № 1/2017.- 280 с. – С. 163 – 173.

 68. Конференція - Соціально-правові основи волонтерської діяльності в Україні Україна на шляху до Європи: реформа цивільного процесуального законодавства. Зб. наук. праць. Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 7 лип. 2017 р.) / за заг. ред. І. О. Ізарової, Р.Ю. Ханик-Посполітак. – Київ : ВД Дакор, 2017. – 238 с. – С. 171-174.

 69. Конференція - Поняття соціальної безпеки в сучасних умовах Правове забезпечення соціальної безпеки в умовах євро інтеграційних процесів: тези допов. сучасн. Всеукр. наук.-практ.конф.(м. Київ, 20 жовтня 2017 р.) / за ред. проф. М.І. Іншина, відп. ред. к.ю.н. І.С. Сахарук. – Київ: Прінт-Сервіс, 2017. – 159 с. – С. 31-35.

 70. Конференція - Соціальні допомоги в умовах євроінтеграції України Теорія та практика адаптації законодавства України до законодавства ЄС: матеріали міжнародного науково-практичного круглого столу, 06 червня 2017 р., м. Київ / за ред. проф. Р.С. Мельника, відпов. ред. к.ю.н. Л.Ю. Малюга – Єреван : Видавництво Eurasian Social Science Association, 2017. – 104 с. – С. 82-85.

 71. Конференція - До поняття джерел права соціального забезпечення Проблеми законодавчого регулювання порядку розробки та прийняття нормативно-правових актів : тези доп. та повідомл. сучас. ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 2-3 листоп. 2017 р.) / за заг. ред. І.Д. Шутака. – Харків : Право, 2017. – 344 с. - С. 283-286.

 72. Публікація - Проблеми законодавчого забезпечення соціальних допомог в умовах євроінтеграції України Соціальне право. Науковий журнал. Випуск № 2/2017.- 151 с. – С. 113 – 119.

 73. Конференція - До Міжнародного дня людей похилого віку: правові аспекти Міжгалузеві зв’язки цивільного, господарського та трудового права: матеріали Веукраїнської науково-практичної конференції (в авторській редакції), (м. Кривий Ріг, 28 вересня 2017 року): [у 2-х част.]. Частина друга. – Кривий Ріг: ДЮІ МВС України, 2017. – 120 с. – С. 84-87.

 74. Публікація - Допомоги як вид соціального забезпечення за законодавством України. Монографія. – Київ : ФОП Маслаков, 2018. – 252 с. Кучма О.Л.

 75. Публікація - Консолідуюча функція права соціального забезпечення // VISEGRAD JOURNAL ON HUMAN RIGHTS – № 6, 2017. – С. 168-173.

 76. Конференція - Сіньова Л.М. Характерні ознаки демографічної функції права соціального забезпечення в Україні // Правове забезпечення соціальної безпеки в умовах євроінтеграційних процесів: тези допов. учасн. Міжнар. наук.-практ.конф.(м. Київ, 22 листопада 2019 р.) / за ред. проф. М.І. Іншина, к.ю.н. М.Б. Мельник. – Київ: ФОП Маслаков, 2019. – 297 с. – С. 155-159

 77. Публікація - Liudmyla Sinova, Olha Kuchma INTERNATIONAL CONVENTIONS AND NATIONAL LEGISLATION: USING PRIORITY // International Scientific Conference Relevant Issues of the Development of Science in Central and Eastern European Countries: Conference Proceedings, September 27th, 2019. Riga, Latvia: Baltija Publishing. 220 pages. Р. 182-184

 78. Конференція - Сіньова Л.М. До питання про функції пенсійного забезпечення в сучасних умовах // Проблеми реалізації прав громадян у сфері праці та соціального забезпечення : тези доп. та наук. повідомл. учасників IX Міжнар.наук.-практ. конф., яка присвячена 50-річчю створення кафедри трудового права Національного юридичного університету ім. Ярослава Мудрого (м. Харків, 11 жовт. 2019 р.) / за ред. О. М. Ярошенка. – Харків : Право, 2019. – 660 с. С. 583-587

 79. Конференція - Сіньова Л.М. До питання про правову природу інформаційного права // Актуальні проблеми захисту інформаційних прав особи в умовах технологічних викликів та цифрової реальності: мат.Міжнарод.наук-практ.конф. За заг.ред. І. С. Гриценка, М.І.Смоковича, м. Київ, 17-18 вересня 2019 року. – Херсон: ВД «Гельветика» С. 43-47

 80. Конференція - Сіньова Л.М. Новітні тенденції реформування соціального законодавства в Україні та країнах Європейського Союзу // Правова наука і державотворення в Україні в контексті правової інтеграції: Матеріали ХІІ Міжнародної науково-практичної конференції (24-25 травня 2019 року, м. Суми) / Сумська філія Харківського національного університету внутрішніх справ. – Суми: Видавничий дім «Ельдорадо», 2019. – 260 с. – С. 94-96

 81. Конференція - Сіньова Л.М. Зміст економічної функції права соціального забезпечення в сучасних умовах // Тенденції розвитку науки трудового права та права соціального забезпечення: тези доповідей учасників міжнародної наук.-практ. конф. (м. Київ, 2 квітня 2019 р.) / за ред. проф. М.І. Іншина, к.ю.н. І.С. Сахарук. – Київ: ФОП Маслаков, 2019. – 192 с. – С. 174-177

 82. Конференція - Сіньова Л.М. Новітнє звучання виховної функції права соціального забезпечення // Актуальні проблеми трудового права та права соціального забезпечення : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 90-річчю з дня народження чл.-кор. НАПрН України, академіка Міжнародної кадрової академії, Заслуженого діяча науки України, д-ра юрид. наук проф. О.І. Процевського (Харків, 5 квітня 2019 року). – Харків : юрайт, 2019. – 508 с.

 83. Конференція - Сіньова Л.М., Кузьменко Г.В. Гуманістична функція права соціального забезпечення: філософсько-правовий аспект // International scientific and practical conference «Legal practice in EU and UKRAINE at the modern stage» : Conference proceedings, January, 25-26, 2019. Arad: Izdevnieciba «Baltija Publishing», 648 pages. – Romania – С. 245-247

 84. Публікація - Сіньова Л.М. Консолідація як основа інтеграційної соціальної політики України // Правове забезпечення соціальної безпеки в умовах євро інтеграційних процесів : тези допов. сучасн. ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Київ, 26 жовтня 2018 р.) / за ред. проф. М. І. Іншина, к.ю.н. І. С. Сахарук. – Київ : ФОП Маслаков, 2018. – 191 с. – С. 47-52

 85. Публікація - Сіньова Л.М., Орлюк О.П., Малюга Л.Ю., Зозуля Д.В. Здоров’я людини як найвища соціальна цінність // Світ Медицини та Біології. 2019. №3(69). Web of Science С. 133-136

 86. Публікація - Сіньова Л.М., Кучма О.Л. Сурогатне материнство як спосіб реалізації демографічної функції права соціального забезпечення // Порівняльно-аналітичне право № 3 2019 Index Copernicus International С. 108-111

 87. Публікація - Сіньова Л.М. Економічна функція права соціального забезпечення в сучасній державі: теоретико-правовий аспект // Науковий вісник публічного та приватного права : Збірник наукових праць. Випуск 2. Т. 1. – К. : Науково-дослідний інститут публічного права, 2019. – 290 с. Index Copernicus International С. 187-193

 88. Публікація - Сіньова Л.М., Кучма О.Л. Працевлаштування: загальна характеристика // Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції. Спецвипуск, 2019. Index Copernicus International C. 76-78

 89. Публікація - Сіньова Л.М., Кузьменко Г.В. Гуманистическая функция как основа права социального обеспечения Украины // Legea si viata Revista sciintifico-practica, Martie - 2019, 126 pages. – Index Copernicus International С. 91-96

 90. Публікація - Сіньова Л.М. Визначення виховної функції права соціального забезпечення в сучасних умовах // Соціальне право. Науковий журнал. Випуск № 2/2018. С. 136-143

 91. Публікація - Сіньова Л.М., Кучма О.Л. Чинники, які впливають на пенсійне забезпечення: загальна характеристика та класифікація // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки. - № 2(107)/2018 – С. 51 – 54

 92. Публікація - Сіньова Л.М. Пенсійне забезпечення як різновид соціальної функції держави // Публічне право. Науково-практичний юридичний журнал – 2018. - №3 (31). Index Copernicus International C. 164-174

 93. Конференція - Сіньова Л.М. Пенсійне забезпечення як різновид соціальної функції держави // Публічне право. Науково-практичний юридичний журнал – 2018. - №3 (31). Index Copernicus International C. 164-174

 94. Конференція - Сіньова Л.М. Законодавчі зміни в сфері соціального захисту осіб з інвалідністю // Актуальні питання юриспруденції: теоретичний та практичний виміри: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Суми, 25-26 квітня 2018 року). У 2-х частинах. Частина 2. Суми, 2018. 280 с. – С. 184-187

 95. Конференція - Сіньова Л.М. До 160-річчя виникнення волонтерського руху: історико-правові аспекти // Теорія та практика адаптації законодавства України до законодавства ЄС: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 8 червня 2018 року / за ред. проф. Р.С. Мельника, відпов. ред. к.ю.н. Л.Ю. Малюга. К.: Видавничий дім «Гельветика», 2018. 380 с. – С. 171-174

 96. Конференція - Сіньова Л.М. До питання про консолідуючу функцію права соціального забе зпечення в сучасних умовах // Тенденції розвитку науки трудового права та права соціального забезпечення: тези доповідей учасників міжнародної науково-практичної конференції (20 квітня 2018 р.) / за ред. д.ю.н., проф. М. І. Іншина, к.ю.н. І. С. Сахарук. – Київ, 2018. – 200 с. – С. 161-165

 97. Конференція - Сіньова Л.М. Доктринальні розуміння поняття пенсії // Актуальні проблеми соціального права. Випуск ІV: науково-практичний посібник // Збірник матеріалів учасників Всеукраїнських соціальних програм (заходів) ВГОІ «Інститут реабілітації та соціальних технологій» у 2017 р. / за заг. ред. Іншина М.І., Костюка В.Л., Мельника В.П. К. : ПВГОІ «ІР СТ Україна», 2018. – 190 с. – С. 39-42