Сахарук Ірина Сергіївна

к.ю.н., доцент кафедри трудового права та права соціального забезпечення

Рідна мова: Українська


Комунікаційна компетентність: орієнтованість у різноманітних ситуаціях спілкування зі студентами та іншими учасниками навчально-виховного процесу; знання, уміння і навички конструктивного спілкування; здатність до партнерської взаємодії та досягнення взаєморозуміння. Належні комунікаційні навички отримала під час наукової, викладацької та громадської діяльності.


Організаційно-управлінська компетентність:

здатність до системного бачення; навички створення багатофункціональних робочих груп (команд); здатність довіряти знанням і вмінням членів робочої групи (команди); здатність до формування і розвитку ділових відносин всередині організації та з зовнішнім середовищем; відкритість у спілкуванні і навички співпраці; вміння виступати посередником в ділових переговорах; навички делегування прийнятих рішень на інші рівні управління;

Належні організаційно-управлінські навички отримала на посадах координатора юридичної клініки (2013-2016 рр.), Голови Ради молодих вчених юридичного факультету (2014-2020), заступника Голови РМВ Університету (2014-2020), керівника проекту молодих вчених (з 2019 р.).


Інші професійні навички:

досвід проведення міждисциплінарних наукових досліджень; навички аналітичної діяльності; критичне мислення; навички самоосвіти; навички тайм-менеджменту; толерантність, гнучкість у спілкуванні; володіння сучасними технологіями навчання.


Сфери професійних інтересів:

- концепція гідної праці;

- міжнародні трудові стандарти,

- принципи трудового права;

- правові засоби недопущення дискримінації у сфері праці;

- захист трудових прав працівників.

Навчальні дисципліни у викладанні яких які брав участь

 • Проблеми реформування законодавства про працю, 4 курс бакалаври (2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21 н.р.)

 • Запобігання дискримінації та мобінгу в соціально-трудових відносинах, 2 курс магістри (2018/19, 2019/20 н.р.)

 • Проблеми правового регулювання праці державних та муніципальних службовців, 2 курс магістри (2018/19, 2019/20, 2020/21 н.р.)

 • Проблеми трудового права, 2 курс магістри (2016/17, 2020/21 н.р.)

 • Вибрані розділи трудового права та основи підприємницької діяльності, 3, 4 курси бакалаври (2018/19, 2019/20, 2020/21 н.р.)

 • Законодавчо-правове забезпечення соціальної роботи, 2 курс бакалаври (2019/20, 2020/21 н.р.)

 • Трудове право, 4 курс бакалаври (2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/18, 2018/19 н.р.)

 • Основи охорони праці, 4 курс бакалаври (2015/2016, 2016/2017, 2017/18 н.р.)

 • Юридична деонтологія, 1, 2 курс бакалаври (2016/17, 2017/18 н.р.)

 • Право соціального захисту, 4 курс бакалаври (2016/2017, 2017/18 н.р.)

 • Правове регулювання праці та соціального захисту працівників публічної служби, 2 курс магістри (2016/17 н.р.)

 • Порівняльне трудове право, 1 курс магістри (2016/17 н.р.)

 • Відповідальність, в трудовому праві, 2 рік магістри (2016/17 н.р.)

 • Проблеми правового регулювання оплати праці, 1 рік магістри (2016/17 н.р.)

 • Правові проблеми порядку розгляду трудових спорів, 2 курс магістри (2015/16 н.р.)

 • Правове регулювання праці наукових, науково-педагогічних, педагогічних працівників, 2 курс магістри (2015/16 н.р.)

 • Правове регулювання соціальної роботи, 2 курс магістри (2015/16 н.р.)

 • Законодавчо-правове забезпечення адміністративно-освітньої діяльності, 4 курс бакалаври (2015/16 н.р.)

 • Освітнє право України, 4 курс бакалаври (2015/16 н.р.)

 • Трудові відносини та ринок праці працівників освіти, 4 курс бакалаври (2015/16н.р.)

 • Локальні акти та кадрова документація, 1 курс магістри, (2015/16 н.р.)

 • Актуальні проблеми права соціального захисту, 2 рік магістри (2013/14 н.р.)

 • Правовий статус органів та установ соціального захисту, 2 курс магістри (2013/14 н.р.)


Досвід наукової та науково-педагогічної роботи

 • з 07.2020 по теперішній час – заступник керівника міждисциплінарного аналітичного центру соціально-економічного добробуту та психічного здоров’я населення Київського національного університету імені Тараса Шевченка

 • з 07.2019 по теперішній час – доцент кафедри трудового права та права соціального забезпечення, Київського національного університету імені Тараса Шевченка;

 • з 02.2018 по теперішній час – керівник держбюджетної теми 19БФ042-01М «Соціально-правові засади збереження та розвитку трудового потенціалу України», молодший науковий співробітник

 • з 03.2013 до 07.2019 – асистент кафедри трудового права та права соціального забезпечення Київського національного університету імені Тараса Шевченка

 • з 10.2009 до 06.2018 – викладач кафедри приватного ПВНЗ «Фінансово-правовий коледж» (за сумісництвом).

Навчання та стажування

 • з 09.2009 до 09.2012 – аспірантура юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка

 • з 09.2004 до 06.2009 – соціально-правовий факультет Одеської національної юридичної академії, спеціальність «Правознавство». Закінчила з відзнакою та здобула кваліфікацію магістра права

 • з 03.2018 до 06.2018 – Інститут права та післядипломної освіти Міністерства юстиції України вул. Кустанайська, 6, м. Київ, 03118, Україна,

 • 12.2012 - Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Захистила дисертацію і отримала науковий ступінь кандидата юридичних наук (спеціальність 12.00.05 – трудове право; право соціального забезпечення). Тема дисертації: «Недопущення дискримінації у сфері праці як принцип трудового права»


Іноземна мова

Англійська B2

додаткова інформація

 1. Членство в організації - Заступник голови спеціалізованої вченої ради по захисту кандидатських та докторських дисертацій з юридичних наук у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка та член спеціалізованої вченої ради у Донецькому юридичному інституті МВС (м. Кривий Ріг)

 2. Премія - Почесна грамота Союзу юристів України, 2013.

 3. Нагорода - Подяка міського Голови м. Дніпропетровська, 2001.

публікації та конференції

 1. Становлення та сучасний стан державної політики у сфері трудової міграції в Україні: монографія / І.С. Сахарук, А.В. Крижевський, О.О. Дерій, О.С. Погорєлова, А.М. Магомедова, С.П. Батиченко / за ред. І.С. Сахарук. Київ: ФОП Маслаков, 2019. 295с.

 2. Розвиток трудового потенціалу як складова соціальної безпеки України. Монографія / за ред. М.І. Іншина, І.С. Сахарук. Харків: «Юрайт», 2018. 520 с.

 3. Sakharuk, I., Batychenko, S., Derii, O., Kryzhevskyi, A., Magomedova, A., Pohorielova, O. Main trends in development of migration policy in Ukraine. Revista Amazonia Investiga. Vol. 9 Núm. 26: 372 -382/ Febrero2020. DOI: 10.34069/AI/2020.26.02.43 (Web of science)

 4. Сахарук І.С. Тенденції правового регулювання захисту від психосоціальних викликів на роботі. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки. 2020. №3 (114). С.43-48.

 5. Сахарук І.С. Соціальний діалог як основа реалізації концепції гідної праці. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки. 2020. №2 (113). С.56-61.

 6. Сахарук І.С. Правові засоби подолання ґендерних диспропорцій на ринку праці в Україні. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки. 2019. №1 (108). С.42-47.

 7. Сахарук І.С. Ключові вектори розвитку трудового законодавства в контексті Декларації століття МОП щодо майбутнього праці. Вісник Південного регіонального центру Національної академії правових наук України. 2019. №20. С.87-95.

 8. Сахарук І.С. Правові основи забезпечення безпечних та здорових умов праці згідно стандартів МОП у XXI столітті. Часопис Київського університету права. 2019. №3. С.166-171.

 9. Сахарук І.С., Погорєлова О.С. Основні трудові стандарти МОП у сфері оплати праці та стан їх імплементації в Україні. Економіка. Фінанси. Право. 2019. №10/3. С.28-34.

 10. Sakharuk I., Magomedova A. Definition and Factors Contributing to the Development of Workforce Potential in Ukraine. Теоретичні та прикладні питання економіки / Зб. наук. праць за заг. ред. проф. А.В. Шегди, проф. Ю.І. Єханурова. 2019. №38-39. С.73-84.

 11. Сахарук І.С., Батиченко С.П., Дерій О.О., Крижевський А.В., Магомедова А.М. Погорєлова О.С. Ключові напрями реалізації державної політики України у сфері трудової міграції. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки. 2019. №2 (109). С.26-35.

 12. Сахарук І.С. Ґенеза формування та сучасний зміст концепції гідної праці. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки. 2019. №4 (111). С.62-67.

 13. Сахарук І.С. Принцип недискримінації як складова Концепції гідної праці в Україні. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки. 2018. №1 (106). С.50-58.

 14. Сахарук І.С. Підвищення конкурентоспроможності молоді як напрям розвитку трудового потенціалу України. Науковий вісник публічного та приватного права. 2018. Випуск 2. С.115-119.’

 15. Сахарук І.С. Право працівників на узгодження трудових і сімейних обов’язків: міжнародні стандарти та законодавство України. Eurasian Academic Research Journal. 2018. № 4 (22). С.77-86.

 16. Сахарук І.С. Рівні можливості та рівне ставлення у сфері зайнятості як правовий індикатор гідної праці в Україні. Науковий вісник публічного та приватного права. 2018. Випуск 3. С. 93-96.

 17. Сахарук І.С. Виміри гідної праці як складова цілей сталого розвитку 2016-2030. Соціальне право, 2018. №1. С.102-110.

 18. Сахарук І.С. Стратегія досягнення цілей гідної праці в Україні: теоретико-правовий аспект. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки. 2018. №2 (107). С.84-90.

 19. Сахарук І.С. Імплементація в Україні стандартів ЄС у сфері безпеки та охорони здоров’я вагітних працівниць, працівниць, які нещодавно народили, або годують: сучасний стан та напрями вдосконалення. Соціальне право. 2018. №2. С.54-61.

 20. Сахарук І.С. Вдосконалення юридичних гарантій реалізації права на працю на етапі працевлаштування. Науковий вісник Ужгородського національного університет. Серія «Право». 2017. №45. Т.1. С.136-139.

 21. Сахарук И.С. Особенности правового статуса работников с семейными обязанностями: международные стандарты и законодательство Украины. Международный научно-практический журнал «Право и Закон». 2017. №2. С.53-59.

 22. Сахарук І.С. Концепція гідної праці: сутність та нормативно правові основи. Науковий вісник публічного та приватного права. 2017. №2. С.76-81.

 23. Сахарук И.С. Положительные действия и дифференциация правового регулирования труда: соотношение понятий. Международный научно-практический журнал «Право и Закон». 2017. № 3. С.89-95.

 24. Сахарук І.С. Право роботодавця на добір працівників: нормативні основи та підстави обмеження реалізації. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право». 2017. Випуск 43. Т.3. С.57-60.

 25. Сахарук І.С. Рівність прав та можливостей працівників як правова основа концепції гідної праці. Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції. 2017. №6. Том 4. С.71-74.

 26. Сахарук І.С. Доктринальні підходи до розуміння змісту концепції гідної праці. Науковий вісник публічного та приватного права. 2017. №6. С.102-107.

 27. Сахарук І.С. Особливості захисту трудових прав працівників в умовах реформування цивільного процесуального законодавства. Науковий вісник Херсонського державного університету. 2017. №2. С.73-77.

 28. Сахарук І.С. Правовые основы обеспечения достойного труда лиц с инвалидностью в Украине. Научно-методический журнал «Право и Политика». 2016. Спеціальний випуск. С.89-94.

 29. Сахарук І.С. Дискримінація у сфері праці як категорія трудового права: нормативні та доктринальні підходи. Прикарпатський юридичний вісник. 2015. №3 (9). Т.3-4. С.75-81.

 30. Сахарук І.С. Етапи становлення та розвитку міжнародних трудових стандартів недискримінації. Наука і правоохорона. 2015. №3, ч.2. С.160-166.

 31. Сахарук І.С. Сутність та механізм реалізації принципу недопущення дискримінації у сфері праці. Наука і правоохорона. 2015. № 4, ч. 2.С.47-53

 32. Сахарук І.С. Подолання упереджень та стереотипів як основа протидії дискримінації у сфері праці в XXI столітті. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право». 2015. Випуск 33. Ч. 2. Т. 4. С.52-56.

 33. Сахарук І.С. Перспективи розвитку національного законодавства щодо заборони дискримінації у сфері праці. Актуальні проблеми держави і права : збірник наукових праць. Вип. 52 / редкол.: С.В. Ківалов (голов. ред.) та ін.; відп. за вип. Ю.М. Оборотов. Одеса: Юридична література, 2010. С.436-442.

 34. Сахарук І.С. Вдосконалення правового регулювання захисту від дискримінації окремих категорій працівників. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки. 2010. №83. С.53-57.

 35. Сахарук І.С. Реалізація принципу недопущення дискримінації у сфері доступу до праці. Вісник Запорізького національного університету. Юридичні науки. 2011. №1. С.77-83.

 36. Сахарук І.С. Дискримінація за ознакою віку в сфері праці. Вісник Запорізького національного університету. Юридичні науки. 2011. №3. С.63-70.

 37. Сахарук І.С. Вдосконалення механізму недопущення дискримінації у сфері праці за станом здоров’я. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки. 2012. №91. С.108-112.

 38. Сахарук І.С. Вдосконалення правових механізмів захисту від дискримінації у сфері праці. Публічне право: науково-практичний юридичний журнал. 2012. №3(7). С.396-404.