Кузьменко Галина Валентинівна

к.ю.н. асистент кафедри трудового права та права соціального забезпечення


Рідна мова: Українська

Комунікаційна компетентність: Належні комунікаційні навички отримала під час наукової, викладацької та практичної діяльності

Організаційно-управлінська компетентність: -

Інші професійні навички: -

Області професійних інтересів: Трудове право

Навчальні дисципліни у викладанні яких які брав участь

 • 2017/18 навчальний рік, 2 курс бакалаври, Право соціального захисту

 • 2017/18 навчальний рік, 4 курс бакалаври, Трудове право

 • 2013/14 навчальний рік, 2 курс бакалаври, Основи трудового права

 • 2017/18 навчальний рік, 3 курс бакалаври, Вибрані розділи трудового права і основ підприємницької діяльності

 • 2013/14 навчальний рік, 2 курс бакалаври, Юридична деонтологія

 • 2013/14 навчальний рік, 4 курс бакалаври, Охорона праці

 • 2017/18 навчальний рік, 2 рік магістри, Теоретичні проблеми цивільного та трудового права

 • 2013/14 навчальний рік, 1 курс бакалаври,

Досвід наукової та науково-педагогічної роботи

з 2012 до 2015 - , , Освіта

Навчання та стажування

з 2012 до 2015 - Київський національний університет імені Тараса Шевченка вул. Володимирська, 60, м. Київ, 01033, Україна, Захистила і отримала науковий ступінь кандидата юридичних наук (спеціальність 12.00.05 – трудове право; право соціального забезпечення) Тема дисертації: «Принцип гуманізму в сучасному трудовому праві» з 2005 до 2011 - Академія митної служби України вул. Дзержинського, 2/4, м. Дніпропетровськ, 49000, Україна, Закінчила з відзнакою за спеціальністю «Правознавство» та здобула кваліфікацію юриста

Іноземна мова

Російська C2

Англійська B2

публікації та конференції

 1. Публікація - Scherbyna V.I., Kuzmenko G.V. Social Ideology of Labour Law of Ukraine: modern problems of generation / V.I. Scherbyna, G.V. Kuzmenko // Соціальне право. – 2017. - випуск 1. – С.54-62.

 2. Публікація - Kuzmenko G.V. Wide and narrow sense of principle of humanism in labour law norms of Ukraine / G.V. Kuzmenko // Wschodnioeuropejskie Czasopismo Naukowe (East European Scientific Journal).- 2016 № 8. - P. 9-11.

 3. Публікація - Scherbyna V.I., Kuzmenko G.V. Ideology of labour law of Ukraine: modern problems of generation / V.I. Scherbyna, G.V. Kuzmenko // European Applied Sciences». – 2016. - № 2. – P.104-106

 4. Публікація - Кузьменко Г.В.Принцип гуманізму в сучасному трудовому праві. /Г.В. Кузьменко // Дисертація канд. юрид. наук: 12.00.05, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - Київ, 2015.- 190 с.

 5. Публікація - Кузьменко Г.В. Чинний Кодекс законів про працю України та Проект Трудового кодексу України від 22.04.2013: гуманістично–порівняльний аспект /Г.В. Кузьменко // Науковий вісник Ужгородського національного університету : Серія: Право / гол. ред. Ю.М. Бисага. – Ужгород : Гельветика, 2014. – Вип. 29. Т. 1. – С. 210–213

 6. Публікація - Кузьменко Г.В. Гуманістичні основи державно-правового регулювання охорони праці на прикладі Великобританії та Сполучених Штатів Америки /Г.В. Кузьменко // Юридична Україна. - 2014. - № 11. - С. 86-89.

 7. Публікація - Kuzmenko G.V. Legal embodiment of the principle of humanism into labor law of / G.V Kuzmenko. // European Applied Sciences. – 2013. - № 1. – P.225-228.

 8. Публікація - Kuzmenko G.V. Legal embodiment of the principle of humanism into labor law of / G.V Kuzmenko. // European Applied Sciences. – 2013. - № 1. – P.225-228.

 9. Публікація - Кузьменко Г.В. Еволюція принципу гуманізму в нормах трудового права про забезпечення гідних умов праці / Г.В. Кузьменко // Підприємництво, господарство і право.- 2010.- № 12.- С. 108-110.

 10. Конференція - Кузьменко Г.В. Реалізація принципу гуманізму в законодавстві про робочий час працівників митної служби /Г.В. Кузьменко // Актуальні проблеми правового регулювання організації та здійснення митної діяльності: матеріали міжнародної науково-практичної конференції. – Дніпропетровськ: Академія митної служби України, 2009, С. 211-212

 11. Конференція - Кузьменко Г.В. Особливості застосування принципу гуманізму при розірванні трудового договору /Г.В. Кузьменко // Актуальні питання нормативно-правового забезпечення здійснення митної справи: тези доповідей ІІ міжнародного наукового симпозіуму молодих учених юристів, том № 3. - Дніпропетровськ: Академія митної служби України, 2010, С. 86-87

 12. Конференція - Кузьменко Г.В. Кадрове забезпечення митних органів в умовах економічної глобалізації /Г.В. Кузьменко // Актуальні проблеми зовнішньоекономічної діяльності та митної справи в умовах глобалізації: матеріали міжнародної науково-практичної конференції. – Дніпропетровськ: Академія митної служби України, 2010, С. 355-357

 13. Публікація - Кузьменко Г.В. Еволюція принципу гуманізму в нормах трудового права про забезпечення гідних умов праці / Г.В. Кузьменко // Підприємництво, господарство і право.- 2010.- № 12.- С. 108-110

 14. Семінар - Кузьменко Г.В. Деякі аспекти трудової діяльності митників у контексті розвитку митної справи /Г.В. Кузьменко // Історія торгівлі, податків та мита № 1 (3): матеріали третьої Міжнародної науково-методичної школи-семінару «Історія торгівлі, податків та мита». – Дніпропетровськ, 2011, С.126-128

 15. Конференція - Кузьменко Г.В. Роль принципу гуманізму в удосконаленні законодавства про вивільнення молодих спеціалістів з митних органів /Г.В. Кузьменко // Митна політика та актуальні проблеми економічної безпеки України на сучасному етапі: матеріали ІV міжнародної науково-практичної конференції молодих учених. - Дніпропетровськ: Академія митної служби України, 2011, С. 30-32

 16. Публікація - Кузьменко Г.В. Поняття та зміст принципу гуманізму в нормах трудового права /Г.В. Кузьменко // Підприємництво, господарство і право.- 2011.- № 11.- С. 100-103

 17. Публікація -

 18. Конференція - Kuzmenko G.V. Legal embodiment of the principle of humanism into labor law of / G.V Kuzmenko. // Матеріали І Всеукраїнської конференції «Теорія та практика сучасної юриспруденції». – Х.: Асоціація випускників Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого» - Харків: «Точка», 2013. – С. 150-152

 19. Конференція - Кузьменко Г.В. Протидія мобінгу як один із засобів реалізації принципу гуманізму в новітнє трудове законодавство України / Г.В. Кузьменко // Тенденції розвитку науки трудового права та права соціального забезпечення. Зб. наук праць. Матеріали І Міжнар. наук.-практ. конф. ( Київ, 25-26 квіт. 2013 р.) / за ред. проф. М.І. Іншина, проф. Н.М. Хуторян, доц. В.І. Щербини. – К.: Ніка-Центр, 2013. – С. 238-242

 20. Публікація - Кузьменко Г.В. Гуманістичні основи державно-правового регулювання охорони праці на прикладі Великобританії та Сполучених Штатів Америки /Г.В. Кузьменко // Юридична Україна. - 2014. - № 11. - С. 86-89

 21. Конференція - Кузьменко Г.В. Чинний Кодекс законів про працю України та Проект Трудового кодексу України від 22.04.2013: гуманістично–порівняльний аспект /Г.В. Кузьменко // Науковий вісник Ужгородського національного університету : Серія: Право / гол. ред. Ю.М. Бисага. – Ужгород : Гельветика, 2014. – Вип. 29. Т. 1. – С. 210–213

 22. Публікація - Scherbyna V.I., Kuzmenko G.V. Ideology of labour law of Ukraine: modern problems of generation / V.I. Scherbyna, G.V. Kuzmenko // European Applied Sciences». – 2016. - № 2. – P.104-106

 23. Конференція - Kuzmenko G.V. Wide and narrow sense of principle of humanism in labour law norms of Ukraine / G.V. Kuzmenko // Wschodnioeuropejskie Czasopismo Naukowe (East European Scientific Journal).- 2016 № 8. - P. 9-11

 24. Конференція - Kuzmenko G.V. Humanisation of legal liability in labour law norms / G.V. Kuzmenko // Юридичні наукові дискусії як фактор сталого розвитку правової доктрини та законодавства: Міжнародна наукова-практична конференція, м. Київ, 8-9 квітня 2016 р. – К.: Центр правових наукових досліджень, 2016. – С. 80-82

 25. Конференція - Kuzmenko G.V. The essence of humanization in labour law norms // О nouă perspectivă a proceselor de integrare Europeană a Moldovei şi Ukrainei: aspectul juridic, conferinţa internaţională ştiinţifico-practică (2016; Chişinău). О nouă perspectivă a proceselor de integrare Europeană a Moldovei şi Ukrainei: Materiale conferinţei internaţională ştiinţifico-practice, 25-26 martie 2016 / com org.: V. Bujor. – Chişinău: S. n., 2016 (Tipogr. “Cetatea de

 26. Конференція - Кузьменко Г.В. Щодо балансу принципів гуманізму та справедливості в трудовому праві України на прикладі працевлаштування осіб з обмеженими функціональними можливостями / Г.В. Кузьменко // Актуальні питання державотворення в Україні: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (20 травня 2016 року) / Редкол.: д.ю.н. І.С. Гриценко (голова) , к.ю.н. І.С. Сахарук (відп. ред) та ін. – В 3-х томах. – Том 2. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2

 27. Конференція - Кузьменко Г.В Гуманізм рівності та нерівності прав та обов’язків в нормах трудового права України / Г.В. Кузьменко // Тенденції розвитку науки трудового права та права соціального забезпечення: тези доп. та наук. повідомл. учасн. ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 21-22 квітня 2016 р.) / за ред. проф. М. І. Іншина, проф. В. І. Щербини, відпов. ред. к.ю.н. І.С. Сахарук. – Київ: Прінт-Сервіс, 2016. – С. 109-115

 28. Конференція - Кузьменко Г.В Європейське соціальне право в контексті українського реформування / Г.В. Кузьменко //Проблеми кодифікації трудового законодавства України: тези допов. учасн. Всеукр.наук-практ. конф. (м. Київ, 26 квітня 2017 р.) / за ред. проф. М.І. Іншина, відпов ред. к.ю.н. І.С. Сахарук.- Київ: Прінт-Сервіс, 2017. – С. 244-246

 29. Публікація - Scherbyna V.I., Kuzmenko G.V. Social Ideology of Labour Law of Ukraine: modern problems of generation / V.I. Scherbyna, G.V. Kuzmenko // Соціальне право. – 2017. - випуск 1. – С.54-62

 30. Конференція - Кузьменко Г.В. Щодо розуміння соціальної безпеки» // Правове забезпечення соціальної безпеки в умовах євроінтеграційних процесів: тези допов. учасн. ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Київ, 26 жовтня 2018 р.) / за ред. проф. М. І. Іншина, к.ю.н. І. С. Сахарук. Київ : ФОП Маслаков, 2018. С. 22-27

 31. Конференція - Кузьменко Г.В. Підходи до розуміння соціальної безпеки України // Розвиток трудового потенціалу як складова соціальної безпеки України: монографія / С.В. Вишновецька, М.І. Іншин, В.Л. Костюк, І.С. Сахарук та ін. / за ред. М.І. Іншина, І.С. Сахарук. Київ: ФОП Маслаков, 2018. 544 с. С. 27-56

 32. Публікація - Кузьменко Г.В. Принцип гуманізму як основа розвитку трудового потенціалу // Розвиток трудового потенціалу як складова соціальної безпеки України: монографія / С.В. Вишновецька, М.І. Іншин, В.Л. Костюк, І.С. Сахарук та ін. / за ред. М.І. Іншина, І.С. Сахарук. Київ : ФОП Маслаков, 2018. 544 с. С. 157-185

 33. Публікація - Кузьменко Г.В., Сіньова Л.М., Гуманістична функція права соціального забезпечення: філософсько-правовий аспект // International scientific and practical conference «Legal practice in EU and UKRAINE at the modern stage» : Conference proceedings, January, 25-26, 2019. Arad: Izdevnieciba «Baltija Publishing», 648 pages. – Romania – С. 245-247

 34. Публікація - Galyna Kuzmenko, Lyudmyla Sinyova, Olha Kuchma, The problems of employment and unemployement in modern legal space // Problem space of modern society: philosophical-communicative and pedagogical interpretations: collective monograph. Part I. Warsaw: BMT Erida Sp. z o.o, 2019. 672 p. – Р. 633-645

 35. Публікація - Кузьменко Г.В., Сіньова Л.М., Гуманистическая функция как основа права социального обеспечения Украины // Legea si viata Revista sciintifico-practica, Martie - 2019, 126 pages. – С. 91-96