Черноус Світлана Миколаївна

к.ю.н. доцент кафедри трудового права та права соціального забезпечення

Рідна мова: Українська

Комунікаційна компетентність: Належні комунікаційні навички отримала під час наукової, викладацької та практичної діяльності

Організаційно-управлінська компетентність: -

Інші професійні навички: Досвід роботи як вченого секретаря спеціалізованої вченої ради Д26.001.46 Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Досвід роботи в складі Правничої комісії Київського національного

Області професійних інтересів: Трудове право, право соціального забезпечення

Навчальні дисципліни у викладанні яких які брав участь

 • 2017/18 навчальний рік, 1 рік магістри, Особливості правового регулювання праці окремих категорій працівників

 • 2017/18 навчальний рік, 3 курс бакалаври, Вибрані розділи трудового права і основ підприємницької діяльності

 • 2017/18 навчальний рік, 1 курс бакалаври, Основи трудового права

 • 2016/17 навчальний рік, 4 курс бакалаври, Трудове право

 • 2016/17 навчальний рік, 1 рік магістри, Теоретичні проблеми цивільного та трудового права

 • 2016/17 навчальний рік, 1 рік магістри, Проблеми трудового права України

 • 2016/17 навчальний рік, 2 курс бакалаври, Юридична деонтологія

 • 2016/17 навчальний рік, 4 курс бакалаври, Охорона праці в галузі

Досвід наукової та науково-педагогічної роботи

 • з 2012 до - доцент кафедри трудового права та права соціального забезпечення, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Освіта

 • з 2010 до 2012 - доцент кафедри трудового, земельного та екологічного права , Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Освіта з 2006 до 2010 - асистент кафедри трудового, земельного та екологічного права , Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Освіта

 • з 1996 до 2003 - асистент кафедри трудового, земельного та екологічного права , Київський національний університет імені Тараса ШевченкаКиївський національний університет імені Тараса Шевченка, Освіта

Навчання та стажування

 • з 2017 до 2018 - Стажування. Інститут права та післядипломної освіти Міністерства юстиції України,

 • з 2008 до - Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого, Науковий ступінь кандидата юридичних наук (спеціальність 12.00.05 – трудове право; право соціального забезпечення) Тема дисертації: Оціночні поняття у трудовому праві України

 • з 2003 до 2006 - Аспірантура Київського національного університету імені Тараса Шевченка, з 1989 до 1994 - Студент Київського університету імені Тараса Шевченка, Правознавство

Іноземна мова

Російська C2

Англійська A2

публікації та конференції

 1. Публікація - Трудове право України: підручник. За заг. редакцією М.І. Іншина, В.Л. Костюка. К.: Юрінком Інтер., 2017. – 600с. (Розділ 15 Нагляд та контроль за дотриманням трудового законодавства у співавторстві з Іншиним М.І., Костюком В.Л., Сірохою Д.І.).

 2. Публікація - Кучма О.Л., Сіньова Л.М., Черноус С.М. Трудове право України. Практикум для студентів юридичного факультету. – Київ: «Освіта України», 2017. – 150с.

 3. Публікація - Черноус С.М. Генеза правового регулювання відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право». - № 47 – 2017. – С. 58 - 62.

 4. Публікація - Черноус С.М. Проблеми правового регулювання додаткових вільних від роботи днів у проекті Трудового кодексу України // Соціальне право. – 2017. - № 1. – С.126-133.

 5. Публікація - Черноус С.М. Право на відпочинок у системі прав людини // Право та інновації. – 2016. - № 4 (16). – С.134 -139.

 6. Публікація - Черноус С.М. Проблеми правового забезпечення перерв для охолодження як виду спеціальних перерв // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки. – 2016. – № 1(102). - 2016. – С. 25-27.

 7. Публікація - Черноус С.М. Міжзмінні перерви // Публічне право. – 2016. – № 2. – С. 239-244.

 8. Публікація - Черноус С.М. Правове регулювання неробочих днів в Україні: проблеми відповідності антидискримінаційному законодавству // Підприємництво, господарство і право. - 2016. - № 1. - С. 75-79.

 9. Публікація - Черноус С.М. Удосконалення правового регулювання відхилень від нормальної тривалості робочого часу як гарантія забезпечення права на відпочинок // Visegrad journal on human rights (Республіка Словаччина). – 2015. - № 5/2. - P. 135 – 140.

 10. Публікація - Черноус С.М. Використання прийому юридичної фікції в нормах про укладення трудового договору// Публічне право. - № 4. - 2014. - С. 150-155.

 11. Публікація - Черноус С.М. Формально-юридические основания применения аналогии в трудовом праве: проблемы и перспективы // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право». – спеціальний випуск. – 2013. – С. 124-127.

 12. Публікація - Черноус С.М. Випробування при прийнятті на роботу: теоретичні та практичні проблеми // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки. – 2011. – № 86. – С. 32 – 35.

 13. Публікація - Черноус С.М. Нормотворчі та нормо-реалізаційні гарантії правильного застосування оціночних понять трудового права України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки. – 2010. – № 85. – С. 46 – 51.

 14. Публікація - Наровська К. Б., Пастухов В.П., Тищенко О.В., Черноус С.М.Трудове право України: порядок ведення та оформлення кадрових документів: Навчальний посібник, за заг. ред. проф. В.П. Пастухова, К.: Алерта, 2005. – 280с.

 15. Конференція - Про Міжнародний жіночий день (в контексті статті 73 КЗпП України) // Актуальні проблеми соціального права в умовах євроінтеграції : матер. Міжнар. наук.-практич. конф., присвяч. 90-річчю професора І.М. Сироти (м. Одеса, 31 жовтня 2017р). – Одеса: Фенікс, 2017. – С. 84-88.

 16. Конференція - До питання про зміни у правовому регулюванні святкових, неробочих та вихідних днів в Україні» // Правове забезпечення соціальної безпеки в умовах євроінтеграційних процесів: тези допов. учасн. Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Київ, 20 жовтня 2017 р.) / за ред. проф. М. І. Іншина, відп. ред. к.ю.н. І. С. Сахарук. – Київ: Прінт-Сервіс, 2017. – С. 149-152.

 17. Конференція - Додаткові вільні від роботи дні: проблеми правової регламентації у проекті Трудового кодексу України // Проблеми кодифікації Трудового законодавства України: тези допов. учасн.. Всеукр. наук. – практ. конф. (м.Київ, 26 квітня 2017р.) / за ред. проф. М.І. Іншина, відпов. ред. к.ю.н. І.С. Сахарук. – Київ: Прінт-Сервіс, 2017. - С. 214-216.

 18. Конференція - До питання про проблеми правового забезпечення застосування аналогії у трудовому праві // Теоретичні та практичні проблеми держави і права в Україні та країнах Європейського Союзу: Збірник наукових праць, присвячений пам’яті професора В.П. Пастухова. За заг. ред. д.ю.н., професора, академіка НАПр України М.І. Іншина К.: ДП «Прінт Сервіс», 2017, - С. 497 – 503.

 19. Конференція - Про право на відпочинок як природне право людини // Актуальні питання державотворення в Україні: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (20 травня 2016року) / Редкол.: д.ю.н. І.С. Гриценко (голова), к.ю.н. І.С. Сахарук (відп. ред.) та ін. - В 3-х томах. – Том 2. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2016. – С. 211 – 212.

 20. Конференція - До питання про удосконалення законодавства про надурочні роботи // Тенденції розвитку науки трудового права та права соціального забезпечення: тези доп. та наук. повідомл. учасн. ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 21-22 квітня 2016р.) / за ред. проф. М.І. Іншина, проф. В.І. Щербини, відпов. ред. к.ю.н. І.С. Сахарук. – Київ: Прінт-Сервіс, 2016. – С. 270-275.

 21. Конференція - Проблеми правового забезпечення окремих видів спеціальних перерв // Актуальні проблеми соціального права. Випуск ІІ: Науково-практичний посібник [Збірник статей учасників всеукраїнських соціальних програм (заходів) ВГОІ «Інститут реабілітації та соціальних технологій» у 2015р.] За загальною редакцією М.І. Іншина, В.Л. Костюка, В.П. Мельника. – К.:: ПВГОІ «ІР СТ Україна», 2016. – С. 48-50.

 22. Конференція - Роль антидискримінаційного законодавства у контексті правового регулювання неробочих днів в Україні // Теоретичні та практичні проблеми правового регулювання суспільних відносин: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, (м. Харків, 22-23 січня 2016р.). – Харків: ГО «Асоціації аспірантів-юристів», 2016. –С. 104-108.

 23. Конференція - Сутність перерви для відпочинку та харчування // Пріоритетні проблеми реформування системи законодавства України (м. Київ, 23–24 лип. 2015 р.). – К. : Наук.-дослід. ін-т публічного права – 2015. – С. 93–96.

 24. Конференція - Загальнотеоретична характеристика міжзмінних перерв // Наукові дослідження сучасного законодавства України – прогрес юридичної науки ХХІ століття (м. Київ, 25–26 черв. 2015 р.). – К.: Наук.-дослід. ін-т публічного права – 2015. – С. 172–174.

 25. Публікація - Tyshchenko, O. V. Addressed social assistance as a social and economic factor of overcoming pov erty of the population of Ukraine / O. V. Tyshchenko, S. M. Chernous, D. I. Sirokha // Науковий вісник Полісся. – 2018. - № 1 (13). Ч. 1. – С. 142-151.